۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

THe Message of Ambassador , Le Message De L'Amabassadeur , پیام یک سفیر

THe Message from Ambassador , Le Message De L'Amabassadeur , پیام یک سفیر

par Kourosh Garegani, vendredi 31 décembre 2010, 21:56

سلام
    
سلامی رنگین کمان

به خوش عطری بوستان حضورتان

بمانند یاس و نرگس و داودی و شقایق و گل سرخ محمدی
 
در خیمه و خانه و کاشانه و کاخ و قصر زندگی زیباست
 

برخی در زندگی ، <<زند >> گی میکنند

آن ضربه پشت ضربه است که هر چیزی   رابه قیمتی      

میخواهند به کره و روغن تبدیل بکنند

برخی در زندگی ، زند<< گی >> میکنند

آن کف روغن شدهء کره ای میباشد
که بسیار مغذی و طبی است

برخی در زندگی ، به << زیبایی >> زندگی میکنند

آن آسایش و راحتی ایست که در اطراف خود ایجاد میکنند

برخی در زندگی ، << زندگی >> را زیبا میکنند

آن محیطی ایست که خود و اطرافیان
خود را به توافق سازگار میکنند

  
برخی در زندگی ، << زنده >> زیبا زندگی میکنند

آن فرق و جمع ایست که در محیط 
خویش برای باز گشایی زندگی

دیگران به بهبودی و ترمیم و شکوفایی 
و ترویج فهم آرامش و ثبات  در

اقشار و طبقات مختلف جامعه از هیچگونه تلاش 
و کوششی دریغ نخواهند ورزید

  
دوستان بیایید اذهان خویش و خود و سرخود 
و نیم خود و نخود مان را دعوت کنیم

به کاهش سریع السیر شتاب تا بتوانیم
فرصت سکوت و نگاه کردن را بیابیم

تا باعث دُور گرائی و دور نمایی شما 
و ما و آنها و ایشان و من و تو نباشیم

  
نسبت به :

 ۱) سوژه

که حامل همگیمان میباشد

 ۲) مطلب

که متن زندگیمان میباشد

 ۳) درک

که رویدادهای تاریخیمان میباشد

 ۴)نگاه

که انعکاس و بازتاب آیینهء تنهائی مان میباشد

 ۵) پذیرش

که همگان مسافران کشتی زندگی 
هستیم به مقصد لایتناهی

و برای غرق نشدن و نجات با هم بودن 
و کنارهم بودن مشق زیستن است

و برای گذر ازمسیرهای سخت 
و دشوار دراقیانوس های

 ۱) پوچی ۲) خشم ۳) بی خبری ۴) آرزوها ۵) و افکار  

  
که مهمترین بخش و امر قضیه
حاکی میشود یعنی امداد رسانی  

و کمک و یاری کردن به یکدیگر
در تندبادها و طوفانها و گردابها

و خلاصی یافتن از حیوانات عظیم الجثه ای که
با گزیدنشان و بلعیدنشان نیش های چون

حرص ولع
حسادت
 یأس
و نامیدی 
را در پیکر و تن و جسم و بدن مان

فرو میگذارند و وجودمان را تبدیل به کلوخ
و سنگ پاره های میکنند که باعث سنگینی و غرق

کشتی زندگی وخودمان نیز میگردد
و در اعماق این اقیانوس تاریک ظلمات به اسارات و بردگی

برای یک اکوسیستم کاذبی که اوهامی
بیش نیست زنجیر وار درگیر خواهیم بود تا........ 


 دوستان مُروت و دشمنان مُدارا
ایستگاه خویش را مشخص نمایید  

حتماً میدانید و چنانچه نمیدانید
بدانید که این سنگها و کلوخها نیستند

که ارزشهای بسان آنسان
انسان اُنس آن را تأیین میکنند

خواستن و دانستن و توانستن
و زیستن و گرویستن شما

به عمل و رفتار و حُرمت 
و ایمان و مهرشما بستگی دارد 

  
یاران ، دوستان و دشمنان من
قافلهء بشر بارهای شر خود  

به پشت حیوان شرارت انداخته
و با سرعت به سوی نابودی روان است

ایستگاه خویش را معین کنید ای آدمها 
و ای زنان و ای مردان و ای ملت مردمان

و  ای  وارستگان ، به خسته گان و 
زبان بسته گان کمک کنید این پیام

را گوش به گوش و سینه به سینه 
و خط به خط و مو به مو به یکدیگر انتقال دهید

طبیعت ، بشر و تواقنامه هایش را همچون
چهار فصل به سوی بانک تغیرات و تبدیلات هول میدهد

و این ایفای نقش را طبیعت به خوبی در 
بشرنامه های نابودی برای بشر به شر کنسرت میکند


بیایید بیایید فوج فوج بیایید و از 
اعماق سکون ذهن خود به حرکت آیید  

و انتخاب کنید یعنی در این شک نکنید
که گذشتگان آمدند و چه شد آری آنها آمدند که ما باشیم

ولی اشتباه آنان را ما نمی بایست تکرار کنیم 
و بهتر از آنها بایست مقام و منزلت خویش را شایسته بداریم

و بدانیم که آن تکه پاره سنگها زمانی بها دارند
که جنگ و خون ریزی و غارت و چپاول و گرسنگی نباشد

پدرم همیشه میگفت که آدم و انسان مُروارید
را به دهان خوکان و کفتاران شغال صفت نمی اندازد  


تا آنکه درهر کُنجی چراغی
فیتیله سوز یا شمعی سوسو بنا نکنند  

که تا گُمشدگان و تشنه گان و گرسنه گان 
و خسته گان و زبان بسته گان را به آرامشند

آری همسواران و همقطاران نقطه تکیه گاهی
که در آن بوی خوش لطف نیست ، نیست میگردد

بیایید بیایید فوج فوج بیایید و این نقش را به
هنر پیشه های اصلی این بشر نامه نابودی وا گذارید

و شما و ما و آنها و من و تو بنده گان
شاهنامهء وجود یزدان پاک الهی باشیم

  
که گُل وجودش خداست به لطافت
که گُل وجودش خداست به شنوائی


که گُل وجودش خداست به بینا ئی
که گُل وجودش خاتم رسول خداست
به ضربان قلب ستایش

که گُل وجودش اهل بیت خداست
به پاکی  اُرگان و اعضاء
و اندام و تن و پیکر قائم  


دوستان و دشمنان و یاران 
و همسواران و همقطاران من 

 تندیس ها و بناها گویای
نیستان میباشند در حالی که 

 بنده و شما و همگی ما
 که خویش را هست میپنداریم

  
میبایست بتوانیم از لحظاتی که در 
زنده گیمان به زیبائی می آفرینیم

به نحو احسنت بهره مند و هدفمند شویم
و به تمام این تواریخ پیدا شده و یا نهان

که فقط به فقط یک پیامد دارند که همچون
مائی به نابودی و نیستی دچار نگردید 

 و تا آنکه هستید مهربان زندگی
 کنید با هم و کنارهم 


 و بدانید که والاتر 
از درستی و راستی

بخشایندگی و مهربانیست و به
همین دلیل و استدلال و برهان

که سر آغاز نام پروردگار ای 
بخشایشگر و مهربانترین است

  
یکدیگررا دوست بدارید به نیکی یکی یکی
درعمل و رفتار و حُرمت و ایمان و مهر

زیرا نیستی نیست ایست
و حیات هستی هست اهست

آمین که خداوند یار و یاور
یک آ یک و تک آ تک شما باشد


 کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De BelgiqueThe Nature , La Nature , طبیعت


‫ آری هیچ بوئی از ‫بشریت که ‫سنگ ریزش شراست نبردم

کودکی هستم، به ا د ب فاغوش
‫از ما درم طبیعت مُغذی شدم

‫و از پدرم << آوا ترعود >> پدر آسمان و زمین و زمان
‫ آنسان زیستن را آموختم و به دیدم که إنسانم .


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

TO TAKE HAERT , LE COURAGE , شجاعتتکیه بر شأنگاه بزرگان زدن شجاعت میخواهد 

ایستادگی و مبارزهء یک عابر مسلم آن
در قدم های راسخ و ارادهء اوست 

اول به خدا یا لطیف
دوم به خدا یا سمیع
سوم به خدا یا بصیر
چهارم به رسول خدا یا خاتم
پنجم به اهل بیت خدا یا قائم
 


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

19 , 19 , ۱۹


کلمات قاصرند و نسبی و آن مطلق است که به رقم آید

کوچک شما سفیر
 کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی
بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique
par Kourosh Garegani, jeudi 30 décembre 2010, 14:28
نوزده راه برای اینکه بدانید با موضوع و یا سوژه  کجائید
  
اول: سلام

دوم : هدف از این حرکت >>بینندست<<

سوم : خواندن تیتر مطلب

چهارم : فکر کردن

پنجم : نگاه کردن


ششم : فهمیدن مطلب نوشته شده یا موضوع

هفتم : دانستن اینکه بین تماشاکردن و دیدن و نظر کردن و ببین یا رویت و نگاه کردن ،فرد چگونه میباشد

هشتم : واکنش فرد پس از رویداد

نهم : دانستن اینکه گذاردن تاریخ در پشت سر یعنی گذشته

دهم : دانستن اینکه تاریخ در آینده وجود خارجی ندارد
<<البته  با توجه به نقطه ای یا جایی که شما قرار گرفته اید>>   


یازدهم : خوب و دوباره مطلب را خواندن

دوازدهم : دقت کامل در فُرمول کردن پرسش برای سوال.

سیزدهم : دانستن اینکه سوءآل ، پرسنده را از پاسخ و جواب اصلی به بیراهه کشیده و دور میکند

چهاردهم : دانستن با پیمودن راه دو چیز کاملاً متفاوتی میباشند

پانزدهم : قابلیت تفکیک نمودن بین ۱)بدترین ۲)خوبترین ۳)بهترین ۴)ممتازترین ۵)اعلاترین


شانزدهم : تجربه کردن سنجشها و ارزشها و مقام  و رتبه  و وزن

هفدهم : نشان دادن رویدادها بدون حذف و توبیخ به درستی و براستی

هجدهم : اعلاترین  میزان بخشایندگیست

نوزدهم : والاترین عمل به انجام و ادامه دادن بها به مهربان بودن و مهربانترین است


حال دوست گرامی پس از سلسله مراتب ذکر شده شما خود را در کدامین ایستگاه می پندارید؟

البته متذکر میگردم که رقم از حرف پیشتر است
 
پس لطفاًخواهش میکنم حمل بر گستاخی یا بی احترامی نباشد 
و باز مروری در این سیر خود بکنید 
باشد که جواب را در سوال بیابید وچنانچه نیافتید آن وقت خد مت محترمتان عرض خواهم کرد


کوچک شما سفیر  کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Hero , L'Heros , یک مبارز قهرمان

D'humainement les héros de l'histoire sont des être humain qui se sont sacrifier pour des cause. autrement dit:
1) pour les autres 2) pour les relations 3) pour les ordres
4) pour les convections 5) et la loi des causalité.
naturellement en sachant que un héros il se dresse seul mais pas toute seul.
ce qui définit tous est en tous et toute(s) est en tout; et rien est seul.
dans un autres langage un pour tous et tous pour un uniquement pour rester et exprimer la vie en cause.juste ou pas juste c'est a vous de me dire.comme cette statut en cadre froidement avec les vitres dans un climat ambiantes a Shiraz Pers Polis pour montre a vous et moi que son désire est de reste par mi nous.malgré les prix incontestable qui ont payais pour un moment de silence et de paix que nous les observons ensemble.
A.P.P.KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume DE Belgique
قهرمانان درتاریخ بشریت به تمامی، انسان های وارسته ای می بودند
که زندگی خود را فداکارانه قربانی علت های مثل :
۱) برای دیگران ۲) برای روابط ۳) برای نظم ۴) برای اعتقاد ۵)
برای رشد و نمو میکردند و میدادند.
و می با یست متذکر نمود که
یک مبارز قهرمان ، به تن هائی رشد و نمو میکند نه در تنهائی .
به گونه ای که میتوان آنرا << به همه چیزدرهمه چیز یافت >>
و هیچ چیزی به تنهایی نمیتواند بماند را لمس نموده را مشاهده کرد.
بزبان دیگر <<همه برای یکی و یکی برای همه>>
فقط برای اینکه ماندگار شوند وعلت تجربه رادرزندگیش بیان کنند حیات میکنند.
درست یا نادرست این شما هستید که به بنده خواهید گفت
مثل این مجسمه دو سر اسب که هر کدام به سویی حرکت
را نمایان میکنند ولی هر جفتشان به دلایل وعلتی به جا یا بهتر بگویم درجا مانده اند.
و درهمین لحظه توسط یک کادرشیشه ای سرد در یک
آب و هوای مطلوب شیراز درتخت جمشید محافظت میشوند.
و حاکی از نمادی برای شما و بنده هستند که تنها میلشان
پس از گذشت دوره ها و عصرها ماندن در میان ما یعنی جوامع بشریست
با توجه به بهای هنگفتی که پرداخته اند برای یک لحظه صلح.
که شما و ما در این زمان بایست ایم و این لحظه سکوت و آرامش را بنگریم که در کنار هم.

سفیر کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی بروکسل کا پیتا ل ٪ بلژیک

The Civilization , Une Civilisation , یک تمدن


une civilisation ou un empire comme tell ne se définit pas unique ment par ses racines même si celles-ci constituent la base . car la nation se forme en outres par accumulation ,à travers les période et l'époque et regroupement des être humain sur les différant territoire en forgeant une histoire universelles qui constituent un même destin c'est a dire transformation pour continuer a rester en vie ce qui veut dire faire la vie.
A.P.P.KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume DE Belgique
یک تمدن یا یک امپراطوری مثل تصویری که ملاحظه میکنید
تنها خوشببختانه از ریشها حتی چنانچه پایه و اساس بنیا دی می داشته این گونه تعریف نمی شود.
زیرا هرملتی به شیوه اسلوبی متشکل از جمع آوری در دورها و عصرهای متفاوت با دسته بندی
گروه های بشری بروی سرزمینهای گوناگون آب دیده میشوند تا یک تاریخ جهانی که شامل یک
سرنوشت است را بسازند و آن تغییر و تبدیل میباشد برای ادامهء بقا یا بزبان عامیانه کردن زندگی.
سفیر کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی بروکسل کا پیتا ل ٪ بلژیک

Happy New Year , Bonne Anne , میلاد دوست بدارید را تبریک میگویم


‫لطیف
‫کو ا کب
‫لطف نگاهت
درخشش پرتونور
‫به روی اقیانوس حیات
‫فرش زرینی مشعشع نموده
‫که قریب غرابا را با کوله باری
از خسته گی‫ و مشقت دعوت به نرمی
‫و لطافت ذهن و آرامش جان و آسایش تن
‫میکند وعطر دل آویز مهربانیت درخت رنگین
و‫سرسبز‫مُروت و سعادت را بمانند میوههای کاج آذین
می گرداند و دل داده و دل باخته و دل سوخته و دل پخته
‫را به سلام ودوستی وعشق و محبت وهمدردی و شادی وصفا
‫و وفا ی معشوق وعاشق به خورشت دوستت میدارم مغذی خوراک
‫میکند و میگوید
‫نیکی یکی یکی
‫و تک تک تا ن
‫به هر وهمدیگر
‫خاطرتا ن را به خوشی و دیر زیستی
‫خندان و تر و تازه و پایدار‫و مسرور میکند
‫و باورهایتان را به چهار فصل هنر سلیقه می بخشد
‫پس تو ای نگاهبان معبد عشق که عطر گُل نگاهت هوش
‫را به سینی سینه ،سال به سال مسلسل نو مبارکی میگوید من نیز
‫به توی << دوستت میدارم >>‫و خانوادهء دوست داشتنیت و بدوستارانت
‫میلاد دوست بدارید را تبریک میگویم و این نیم کاج سرسبز دوستی یمان را که
‫نیم دیگرش نزد توست طحفه بدار و بدان والاترین نعمت سلامتیست که بر تو میدارم
سفیر شاعر سافر بابا  کوروُش  گره گانی  بر و کسل  کا پیتا ل   ٪‫  بلژیک   ۰۱−  ۰۱−  ۲۰۱۱

۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

The Connection , LA Connexion , وصل

par Kourosh Garegani, mardi 28 décembre 2010, 14:29
 
 هر قله ای  
چشمهء موژهء نادیده گان را به دیدن وصل میکند
   
هر سلسله کوهی
پیمودگان را به سر منزل مقصود وصل میکند
  
هر ابری
خم ابروی منتظران را به با لندگی بال پرندگان وصل میکند
  
هر قطرهء بارانی
جوی و رود و برکه و دریا و اقیانوسی را به سبک بالان ابری وصل میکند
   
هرگذرگاهی
ایست کوئی و فاصله کوچه ای و مسافت کشوری را به قدم عابری وصل میکند
   
هر ریشه ای
ارادت و اختیار و شهامت و شجاعت را به وقت و ساعت روئیدنی وصل میکند
   
هرگُلی
بهارستان و گلستان و بوستان و سروستان و نگارستانی را به بوئیدن یار وصل میکند
  
هر سلامی
جان و روح و تن و روان خشی را به درود آرام جانان وصل میکند
   

هر قریب رفته ای
نارفتگان غریب را به هم وصل میکند


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique
     


 

Mery Christmas , Joyeuse Noel , کریسمس مبارک باد

par Kourosh Garegani, lundi 27 décembre 2010, 23:29
عاشقان عشق و معشوقان شوخ و محبوبان دوستی
و مجذوبان دلدار و دلبران مصفا و محجوبان اعجاب مبارک باد

جانم به نگاه آید عجب نیست
روانم به پگآه آید عجب نیست
تنم به خستگاه آید عجب نیست

قدمم به در گاه آید عجب نیست
دستانم به دستگاه آید عجب نیست
قلبم به خیمه گاه آید عجب نیست

این به آنگاه آید عجب نیست
آن به میان گاه آید عجب نیست

عجب آنست که اعجاز میکند
‫‫عجب آنست که ممتاز میکند
‫‫‫عجب آنست که سر ساز میکند
‫‫

عجب آنست که جان باز میکند
عجب آنست که لب دوز میکند
عجب آنست که جگر سوز میکند

عجب آنست که تن ناز میکند
‫‫عجب آنست که گُل رُز میکند

سفیر شاعر
 ‫‫سا فر بابا

کورُوش گ
بلژیک ٪ بروکسل