۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

The KingDom of Womens , Le Royaume des Femme , فرمانروائی زنان

par Kourosh Garegani, lundi 31 janvier 2011, 00:50

لطفاً قبل از خواندن مطلب زیر
با لحظه ای سکوت و تعمق نفس عمیقی کشیده
و اُفق دیدگاه پهناور خود را گسترده تر نمائید

و خوشهء اندیشهء دور را بنزدیکی خویش ملاحظه کنید
و کوره راههای تنگ نظری را رها نموده و بدون تعصب بخوانید زیرا
هم اکنون در حال خواندن بخش پاره ای از خود خویش میباشید

زنان پنج دسته اند 

اوّل
زنان که زن زاده شده اند

آنان شیر زنانی اند که خسرو و شیرین آفرین اند
پُر از احساس و لطافت سیرت و خوشروئی مهر و وفا
و یک رنگ و یک بوی عزیزتر ازجان و گوئی حوریانند

و برای همنوعان خود یعنی
انسان حتی از جان و مال خود نیز میگذرند و فدا میکنند
تا پردیس بهشت انسانی را برقرار و پایدار استوار گردانند

اینگونه زنان حتی کلام قاصر از توصیف
و ناتوان از زیبائی وجود آنان است
و خداوندخدا برای آنان چنین مقامی را میخواند

همانا آنان زیباترین مخلوقاتند
و پیامبران و دادگران و آزاد منشان از
دامن چنین تطهیر شده گانی اند

و زایندگان بندگان و مومنان و مومنین اند
اینان بوی و عطر گُل اند ولی از عمر گُل دورند
و اوّلین معلمین علم و اخلاق مردان و زنان کُل تاریخ اند

آنان مادرانند که بهشت برین بزیر پای آنهاست
و حلقهء بقای ادامهء نسل آدمیان
به میمنت صفای شکرانه دل

و روح انگیز این فرشتگان زمینی می باشد
اینان چشمه گان زلالی اند که از حیات سرشارند
و قابل ستایش اند حتی در مقام یک الهه.

دوّم 
زنان که زن آن زاده شده اند

آنان زنانی اند که جز کاری که به آنها محول میشود
مسئولیت دیگری را نمیتوانند بپذیرند
و از حیطهء پیشتر هراسانند و خود را پنهان میکنند

و دلسوخته و دل نگران
مملُو از پشیمانی و درد دل اند و پذیرفته اند
که این شیوه بهترین راه برای باقی ماندن است

آنان برای نداشتن ها
خیلی کارها نمیکنند و به
پاسداری از داشتنی ها میپردازند

گوئی فرشتگانی هستند
که بالهایشان در مقابل باورهای
داشتنی و نداشتنی ناراست سوخته است

سومّ 
زنان که ز نا نزاده شده اند

آنان زنانی اند که هیچگونه قدرت
و توانائی تصمیم گیری ندارند
و به دیگر زنان در محیط خود مینگرند

و کورکورانه پیرو وزش افکار دیگرانند
و رنج و سختی را از مسیر زندگیشان
همچون بوته های خاری که در بیابان میروید

به مشقت فراوان به کنار میزنند
تا فکر و چاره ای را کُنج گوشه ای
ازطریق شخصی بیابند

آنان از سخن چینی ها
تصویری میسازند
و دروغ ها را باور میکنند

و از دلی زار و روحی پُر محنت برخوردار می باشند
هستی آنان توأم با ناهنجاری و حوادث زندگی است
و پریشان و سرگردان خود را نا اُمید و از دست رفته می گُمارند

چهارّم  
زنان که ز نان زاده شده اند

آنان زنانی اند که فقط به فقط مادیات را در نظر میگیرند
و همه چیز را از جان آدمیزاد
تا شیر مرغ به مال و دارائی مینگرند

برایشان چیز دیگر عاری از اهمیت میباشد
و برایشان همزیستی و دگر زیستی وجود خارجی ندارد
و آنان برای پول خیلی کارها میکنند

و بقول یک ضرب مثل قدیمی که میگوید
تا پول داری رفیقتم قربان بنده کیفتم
آنان با کار دنیای مادی فعالند

پنجّم  
زنان که زنا زاده شده اند

آنان زنانی اند که نه تنها به همجنس خود
بلکه به دیگر همنوعان خود هیچگونه ترحمی ندارند
و به این اعتقادند که هدف وسیله را توجیه میکند

و به همین عنوان بردگی و اسارت را با ترفندها
و حیله های آبزیر کارانه ترویج میدهند
برای حاکمیت خود

و از هیچگونه عملی برای وابسته کردن
و افلیج و تسخیر نمودن روح و روان
افراد روگردان نیستند

و برای اینکه حیطهء عملیاتی خود
را توسعه دهند به هر کاری تن در میدهند
زیرا برای آنها سُلطه  و زن سالاری حرف اوّل و آخر میباشد

و لازم به تذکر است که اینگونه زنان
حتی به فرزندان و شوهران و خانوادهء خود
با روب و وحشت برخورد میکنند

در این دسته از زنان تعلیم و تربیت بر اساس و قوائد
خودکامگی و اسارت و بردگی
دیگر مردان و زنان و محیط است

در نقطه گمان این دسته از زنان
گروههای دیگر موفق شناخته نمیشوند
و باعث شرمسار ی و ننگ دنیای زنان محسوب میگردند

در چنین فضائی ایست که یک کنترل شدید
و غیر قابل برگشت ایجاد میگردد
که زنان و مردان مستبد

و خون آشام به معنای واقعی کلمه
دیکتاتور بوجود می آیند
که در تاریخ ازاینگونه

نامها و نشان های بسیاری را میتوان
یاد کرد و با کمی انصاف و توجه به صدق
حتی می توان هم اکنون در محیط خود خویش آنان را یافت

این متن برای باز بینی و بهتر بینی
و دگر بینی و روان بینی و پیش بینی
شیوهء زندگی روزمرهء زنانی است

که به سرشت و به سرشک درامانت پذیری حیات، الهه اند
و کدبانوان عشق و نگاه بانوان معبد نرم خوئی و مهربانی هستند
باشد که این طحفهء جوهر قلم بنده حقیر عاملی باشد

که زنان جوهرهء خود خویش را
گوهره ای پندارند و بدانند که چگونه می بایست خود خویش
را از خطراط پی آ پی بر حذر بدارند

و زندگیشان را برای آبادی بنا بگذارند نه برای نابودی.
و مردان نیز با دانستن این نکات مهم
به نقش حساس زنان در زندگی بیشتر پی برده

و بها داده و آنها را پیشتر بشناسند تا از مصیبتها و درگیریها مقطعی
و هوشیاری و آگاهی خود را در حفظ و مواظبت
و جدالهای بی وقفه در زندگی جلوگیری کنند

و هوشیاری و آگاهی خود را در حفظ و مواظبت
از این گوهرهء الهی هزار و صد چندان نمایند
و نیز بدانند که زنان در تن نازی بودن بسیار لطیف اند

ولی هُشدار و هزار و صد هُشدار که زنان مرد نیستند
و توانائی نامرد شدن را دار ا می باشند
زیرا پیش بینی کردن درد به از معالجه کردن درد است
   
زنان و مردان می بایست
بدانند که آنان هر دو
دو نیمهء یک روح اند در دو پیکر
 
توفیق یک آ یک و تک آ تک شما را از
خداوند خواستگارم به رستگاری
خداوند یار و یاورتان باشد

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Name of Father , Au Nom de Pére , بنام پدر

par Kourosh Garegani, lundi 31 janvier 2011, 00:17
 
بابا گفتم
به یاد دار نامم
که دادم نامت با صفای بابا
و گریستم.....

بابا گفتم
به یاد دار نامم
که دادم نامت با محبت بابا
و خندیدم.....

بابا گفتم
به یاد دار نامم
که دادم نامت با دوستی بابا
و گفت بگو بابا.....

گفتم بابا
بابا آب داد آموختم بخشش

گفتم بابا
بابا نان داد آموختم فراموشی

گفتم بابا
بابا جان داد آموختم عشق

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

The Love and Freind , L' Amie et L'Amour, عشق و دوست

par Kourosh Garegani, dimanche 30 janvier 2011, 19:09
     
هوالرفیق الاعلی

سلام توی قلبش سلامتی ، سلام
سلام توی عقلش دیدن یار، سلام
سلام توی صداش محبت نگار، سلام
سلام توی چشماش کعبهء دل ، سلام

سلام چند باره بر رفیق شفیق ام
خداوند عشق زیبائی ناز نوائي
سروده هایم مقدمهء نیایش من
به پیشگاه کلام اعلاء یت هست

و نوشته هایم که در لوح محفوظ
سینه ام نهادی ستایش بیکرانت هست
در پناه تو کودکی پیکر و هیکل و جسم
و تن و بدن خود خویش ام استاد هست

خوشهء جهان آغاز بی آغاز
و پایان بی پایان تو ام را به جهش نهالی هست
این گذران جهنده سپهر بیکران جهت
معنای خلقت ندارد بلکه جریان و سیلان

لای به لای و نای به نای و موی به موی
و سری به سری و کی به کی ذرهء پیوستهء
بود ظهور و حضور یکی را به جهان تجلی حق نمودن هست
یعنی ازعشق یکی بود تا به غیرنمود که پیدای هست

یگانگی علت و معلول و یک پارچگی ضدیتها عشق نیست
یگانگی و یک پارچگی تنوع تکثر
غیر است و جهان گرائی ست که نمود پیدا کرد و آشکار شد
و از حق است که هست

میبایست متذکر نمود که
جهان گرائي ،جهان پرستی نیست
فضولان چون به حساب، مدعی و به غیر، نامحرم و بیگانه میشوند
و خرد بُرنا را به سود جوئي میکشند و جهانگرایند و فرزند تخلی اند
   
و کنجکاوان چون با
آشکاری بی حساب وجود حق
را در همهء پنچ کُنج جهان هستی میابند
جهان پرست میگردند و فرزند تجلی اند
   
عشق شریان راز هاست
که واکنش ایجاد میکند به جابجائی
و دگرگونی و پرش و جهش و حرکت در
محرک و مبداء و منشاء و فاصله و مقصد .....

و دانستن این که مرد ،فنا نیستی محسوب نمیشود
او سوئی ست در خویشتن بی خویشی
و دلی یست در بیدلی
که گذر روان ز پایین به بالای و از بالای به پایین

سیر به سیر نهان های پی آ وند دارد
و رقص کنان مستانه در چرخش هدایت
مستقیم بقا می کند
باشد تا چنین باشد

ولی همی بدانید دوستان و یاران
و دشمنان و مکاران
که این آن نیز
آن این نیست

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

GOD SOUL , L'AME DE DIUE , روح خدا

par Kourosh Garegani, dimanche 30 janvier 2011, 11:56
   
The spirit of God
It's happiness and freindliness

And compassion and prosperity
And LOVE

The heart of God
It's knowlage to sharing

My soul
It's from God

My people
It' s source of knowlage
The all civilisations.....

I'am ,you are , she is , he is , we are , thay are .....
Instrument the this sharing
For the rest of the people in the  world

I'am so glad to feel that   I am
And God usest me for continue
To evry where and any way.....

Thanks my lord
Mien whole is thine.....

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا 
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The All , Le Tous , همگان همه

par Kourosh Garegani, dimanche 30 janvier 2011, 02:36
 
همه نمی توانند وارد بهشت شوند
ولی همگان می توانند وارد جهنم گردند

همه پوسته های عصراند
ولی همگان لایه های نسل اند

همه از کرم هراسان اند
ولی همگان از کرم خواصان اند

همه می زبان از همگان میزبان خوشش نمی آید
ولی همگان مهم آن از همه مهمان خوشش می آید

هر چیزی را همه نمی توانند بدانند
ولی همه چیز را همگان می دانند

دزدان شب که همه چیز را نمی توانند بربایند میدانند
که خشت گل مسروق شده را نمی توانند به همه بفرشند

ولی عاشقان شب که همگان را برای معبود خویش میخوانند
و ربایندهء دل معشوق خویش اند میتوانند بی مهابا درخواست دریافت کنند


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

The New Art of Kiling , Le Nouvelle Art de Tuer , هنرجدید کُشتن

par Kourosh Garegani, samedi 29 janvier 2011, 02:07
 
بالا نویسی و پایین نویسی
زیر نویسی و زبر نویسی
را احراف الفباء می نویسند
خوشا به حال آنان که با سودای سر نمی خوانند

زیرا همه چیز را بوسیلهء سُر نگ گمان
به ذهن خود دراگ دروغ تزریق و تصویر میکنند
برای ندیدن واقعیت که تنها چیزی ست
که واقع است به زیبائی.....

و خوشا بحال آنان که با
دلی بی سواد که سیاه نیست
کلام حق را فرش زیر پای حضور والا تعالی
حقانیت حقا میکنند و می خوانند و می اندازند

تا روی خوش و عطر خوش یار از فضای وجود شان
آب حیات گردد نه جام آب آنبار افسوس ها و نا اُمیدی ها
و آرزوهای واهی و خواسته های زهراگین
که از خود پرستی بر دست می گیرند

و با چشم سرد خیره تلهء تئاترال خیمه ء دغل بازی
را برای به دام انداختن تما شا گران می گستر انند
عزیزان هنرمند دوست و هنر پرور گرامی
می بایست هوشیار بود

هنر و هنرمند همچنان که می توانند
اُلگُوی وارسته گی فاخر باشند
و سمبُل تمدنی گردند
میتواند فاجعه ای اسفناک نیز ببار آرند

و وسیله و ابزارهای تبلیغاتی
و آگهی های نورونهای مصنوع تجارتی قرار گیرند
حتی در مواردی خود آنها نیز از این دیباچه
هیچ گونه اطلاعی ندارند فقط زمانی متوجه خواهند شد

که دیگر خیلی دیر شده و بعنوان یک آلت
بازیچه مورد سوء استفاده قرار گرفته اند
و این دغل بازی تجارتی فقط مضمون
برنامه های کلیدی ایست

که نقش بسیار اعظیمی
برای متقاعد کردن جامعه و مصرف گرا نمودن
بیش از حد تماشاچیان و شنوندگان میباشد
و پس از مدتی نچندان طولانی بخش انبوحی

ازافراد در جامعه چنان بی تفاوت و بقول زبان کوچه بازاری
بی غیرت میشوند حتی تا این اندازه که چنانچه
شخصی بعلت صا نحعی در حال جان کندن باشد
برای کمک به او نمی شتابند و یا حتی نیروی انتظامی

مداخله ای نخواهد کرد و همه در حال
تماشاکردن بسر خواهند برد
مثل اعدامهای که در میان شهر
و شهروندان انجام میگیرند

و این بی خبران انگاری که هنر پیشهء اصلی این صحنهء
تأتر زندگی قرار دارند . و در این قافله چنانچه از این ماجراها
شنیده اید یا دیده اید بدانید که شما نیز مدت مدیدیست
که زیر پوشش آگهی ها و تبلیغات

هنری نورون صانع تجارتی واقع شده اید و میبایست آگاه بود
تا دیکتاتوری هنرمندانه یوغ و زنجیر مسخ را بگردن
بینندگان و تماشاگران و شاهدان
و ناظران و نمایا کنندگان نیاندازند

می بایست حواس ها را
جمع کرد و بتوان بعلاوه نمود زیرا این زنگ
خطریست که به شما میگوید که اجازه ندهید
که هوش و حواستان و سرتان را با پنبه

ببرند بدون اینکه قطره خونی دیده شود
میبایست مطالعه کنید و با یکدیگر مشورت
و لنگرهای قضاوت را برکشید که شما را سکون داده است
و از همدیگر فاصله گرفته اید و پخش کنندگان

هنر و هنرمند با اخبارهای غلط
و یا در یک برنامهء مشخص و تأیین شده
شما را گروه گروه کرده و به جان یکدیگر می اندازند
مابین شما را آلوده میکنند تا به انزوا برسید

و بعد نقشه های شوم خودشان
و اربابانشان را به اجرا در می آورند
برای آنکه دیگر از این دامهای نوین پیش گیری نمود
تا به دیکتاتوری عصر جدید قدم ننهاد

عزیزان ام دوستان و دشمنان گران مایه
افسار سرنوشت خود و همنوع خویش
را رها نکنید زیرا تداوم بقای یکدیگرتان
در باهم بودنتان می باشد

مواظب باشید
آنها با دوست داشتنی ها یتان
شما را خواهند کشت
میبایست رعایت کرد که

احتیاط شرط عقل است
بلاغت شرط شنوائی است
کمال شرط لامسه است
جمال شرط نگاه است

حُسن شرط خرد است
می بایست به دل خواند
که صاحب دل
خویش را ظهور حضور نگاه تان نماید

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

subject / objet : Démission vice-président of IET/EIT

par Kourosh Garegani, vendredi 28 janvier 2011, 13:41
 
                                          subject / objet : Démission vice-président of IET/EIT

A/To: of European parlement EU , president of european commission EU , president of european council , president of united nation and secretary general of united nation , ministery of foreign office ofBelgium , président IETEU WHF NU=EIT EU WHF UN , S.A.la princesse EDWIGE Vincent de bourbon and KHAN DR.B.F.DARYAN

Par la présente lettre , je soussigné GAREGANI KOUROSH, né le 04.février.1967 à AHWAZ en IRAN, de nationalité:
Belgo-Iranienne,N° Carte Identité Belge 590_8056055_37 Numéro Nationale: 67.02.04_449_76

Adresse : 4, avenue exposition universelle BP: 05 a Bruxelles_Ganshoren 1083 Tel:0032_477.998.144
Email:garhyk@yahoo.fr, kouhgan@yahoo.fr , kogan@live.be

Le vice-présidentde l'institut IET UE institut European Technologie Union Européen , Docteur en qualité de cadre
concernant le projet WHF, Membre de nations unies, Ambassadeur de WHF entre les 206 états qui siègent aux nations

unies , Administrateur de la banque mondiale pour les distributions de "Private Budget WHF" et de la Monnaie IMU
internationale Money unit, Immunité du CDI Corps Diplomatique international, veut démissionner de tous les postes cité

ci-dessus ainsi que renoncer aux titre m' ayant été attribué lors de ma nomination au mois d'aout 2010 en tant que vice- président de IET institut European Technologie, ce qui signifie que je ne coordonnerai plus les actions gouvernementales et non gouvernementales dans le cadre de l'application du programme WHF. 

En effet,c'est pour des raisons personnelles que je quitte ces postes, mais je tiens à préciser que, cependant, mon choix a été influencé par l'acte suivant:

Il s'est avéré qu'une personne au sein des cadres principaux de IET Institut European Technologie à utilisé de manière abusive mon nom et prénom,pour créer un compte virtuelle en mon nom sur Facebook 

sans mon consentement (ni écrit ni oral),
 malgré mes avertissements elle a continué a me harceler moi et mes contacts sur e-mail et sur Facebook.

En cas de besoin, vous pouvez me contacter avec le numéro de téléphone cité ci-dessus.

Bien cordialement,

Garegani KourOsh
Brussels Capital
Royaume De Belgique
Le 26.01.2011

۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

The Swallow of heaven , L'hirondelle du ciel , پرستو آسمان

par Kourosh Garegani, jeudi 27 janvier 2011, 23:03
 
در قبلهء سینه کش آسمان ام
اُفق رونق فراغ گر هست سرود اُمید و رجوع بهار نیز هست
آنهم صدای آواز سلام و قدمهای خوش آمد بالها
و صفای دل زیبای پرستو های آبی پر هست

که در نهایت دل آسای آسمان
که با سیاهی نوک جوهر بالهای خویش
نغمهء آبی پرستان را زدست شکارچیان گربه سان
فریاد نی آی اش میکنند و صحُف عشق هفت آسمان دوست

را دگر بار به نقش تحریر می نگارند
آنان و من عریان طاهر همراه به زیبائی آزاد آبی
به دریا بنگریم آخر اُوج همه او بینیم
و به دیوار ار بنگریم همه او اوّل مبداء بینیم

چه زیباست این عشق آبی پدر
که ناچیز و چیز را کف موج و موجود را
به آغوش پدرانه بابا پوش
آش خوش آمد می دهد

و می گوید تا صبح سبحان ای فرزندام بکوش.....

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital

The NAME , Le NOM , نام

par Kourosh Garegani, lundi 13 décembre 2010, 05:43

دم آ دم آمد ام بذکر خفی جلیل و خلیل آمد ام  
بسم نام ام  واو  آمد ام چون وزن وجود ام
فامیل ام تر می باشد چون ترسیم آفریدن ام
   
آمد ام زیرا ز یار مرا خواندید تا اجابت کنم شما را
چون انجام یابندگی ام و وفای مردمی ام که واله و شیدا سرگشته اند
آمد ام برای وصل کردگاری که بحر وافر نمودند
     
و دامنه دارکردن والدین و پدر و مادرانی که به پا برجائی استوارند
من ه ام آن آمده ام و ناز با لش وسا ده ام که پدران و مادران و نیاکان و وارثان
سر نوزادگان شان را بر بالین ام می نه اند
  
و زه ُ کمانی هست ام که قوس آن بر آیند قدرت
را به معادله برابری ترسیم میکند
ترمیم و رساندن دو لبهء زخم کار ام است
  
زیرا آتش و حرارت وجود شما هست ام
که روشنائی و بینائی است ، مدار ام به دور هستهء وجهء 
زیبائی زندگی شما حافظ و نگاهبان است  
  
آن واعظ و ترانهء اذان سحر تا شام سرای ام
که آمده ام تا دور را به نزدیک و نزدیک را به دور
رسان ام ، ترازوی تساوی ام که سنگینی 
  را به سبکی و سبکی را به ذره ای می ساز ام
 
آمده ام تا وعد رعد ام و برق پی آن ام 
را به تک تک شما تر و تازه تکان کن ام  
م.ُ..ام والی وجد هست ام که شادمانی دوست را واجب میدان ام
  
زیرا مُ ام را ز خاطرتان محو کردید ، مُ ام واقف و آگاه به ترس
و سستی و اندوه پوسیدگی دشوار یکایک شما هست 
 چون که وصی ام و اندرز دهندهء شمای ام
  
آمده ام که جرقهء تقدیس را به جان آن بینوایان نا امید
درمانده گان بی توان ، ُافتادگان بی تمنا ، بیماران بی شفا بکشم
که جان از جانان طراوت بخشم
    
و زیبایی و تشعشع نورانی اعلا علیین جود وجودشان را
به سوختن موانع و دشواریها و سهل و آسان نمودن
عروج اُوج به مراتب مُتعالی بیانداز ام
    
زیرا گُل وجود ذات پاک همهء شماهای ام
خوش عطری و خوش سیمائی تان
خوش رنگی و خوش سیرتی تان
خوش خولقی و خوش قامتی الف در سینهء تان
نتیجهء خوش باروری ریشه جوهر ام است
    
که در رگ و پی و تار و پود شما به یاد گار نهاد ام
زیرا مو آن ام که ستان بدون ام گُل و ام بُو ، گلستان ام و بوستان ام نیست 
برایتان هستی ام می و مستی است عُصارهء ذات ام 
نیاکان و نی مده گان و ینده گان و مانده گان و زنده گان شما ست
   
مو آن ام  ملودی و ِرنگ شایسته گی 
 خورشید درخشان و ماه تابان و ستاره گان نور پرداز ام
سپیده را به طلوع و عصر را غروب و صور را به فلک
با روشنائي نقش و با تاریکی ضرب می نمایان ام

 مو آن ام  که کی و کجا را کیمیا نمایان می کن ام  
و به را تر و تر را ترین می ساز ام و احسن را به خالقین صفت می کن ام
مو آن ام که قدیم را به جدید و نو را به نوین ، تغییر و  تبدیل و انتقال می ده ام
  
و جسم را به ضراب خانهء روح سکه می دوز ام
و روان را در اُقیانوس کلام وارستگی غوطه ور می کن ام
و خواب غفلت را به رویایی مُصلح پند صالح مبدل می کن ام


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

Happy New Year , Bonne Anne , میلاد دوست بدارید را تبریک میگویم

par Kourosh Garegani, mercredi 29 décembre 2010, 23:39
 
یا  
لطیف
کو ا کب
لطف نگاهت
درخشش پرتونور
به روی اقیانوس حیات
فرش زرینی مشعشع نموده
که قریب غرابا را با کوله باری
از خسته گی و مشقت دعوت به نرمی
و لطافت ذهن و آرامش جان و آسایش تن
میکند وعطر دل آویز مهربانیت درخت رنگین
وسرسبزمُروت و سعادت را بمانند میوههای کاج آذین
می گرداند و دل داده و دل باخته و دل سوخته و دل پخته
را به سلام ودوستی وعشق و محبت وهمدردی و شادی وصفا
و وفا ی معشوق وعاشق به خورشت دوستت میدارم مغذی خوراک
میکند و میگوید
نیکی یکی یکی
و تک تک تا ن
به هر وهمدیگر
خاطرتا ن را به خوشی و دیر زیستی
خندان و تر و تازه و پایدارو مسرور میکند
و باورهایتان را به چهار فصل هنر سلیقه می بخشد
پس تو ای نگاهبان معبد عشق که عطر گُل نگاهت هوش
را به سینی سینه ،سال به سال مسلسل نو مبارکی میگوید من نیز
به توی << دوستت میدارم >>و خانوادهء دوست داشتنیت و بدوستارانت
میلاد دوست بدارید را تبریک میگویم و این نیم کاج سرسبز دوستی یمان را که
نیم دیگرش نزد توست طحفه بدار و بدان والاترین نعمت سلامتیست که بر تو میدارم   
سفیر  کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی  بروکسل  کا پیتا ل  ٪  بلژیک  ۰۱−۰۱− ۲۰۱۱
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


To Learn , Apprendre , یاد گرفتن

par Kourosh Garegani, vendredi 31 décembre 2010, 12:42
 
میتوان آموخت  
که چگونه خاک برین  
را به د ندان
        
و می ناب بزا  ق و دهان خویش را
که چرخهء فلک الفلاک است  
به تن و پیکر و هیکل و جسم و بدن
    
جامعهء مدنی و اقتصادی و قضائی و……..  جوهر کرده
و نیروی سوخت عقل را به خرد و دل و قلب را به عشق  
هسته ائی که جاودانه ایست و می ماند مبدل نمود
         
می بایست آموخت .......

کوچک شما سفیر  کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Infinity , L'infini , لایتناهی

par Kourosh Garegani, vendredi 31 décembre 2010, 12:55

ابتدا و انتها و فاصله و مسافت و محرک  
لایتناهی می رود
........

اندازه و طول و عرض و ارتفاع و بُعد
لایتناهی می رود
........

کوچک و بزرگ و بلند و کوتاه و ذره
لایتناهی می رود
.......

آب و هوا و دود باد و آتش و اتر
لایتناهی می رود
........

قلهء کوهو و زباله هو و دودمان هو و ایست نگاه هو و من یا هو
به لایتناهی می رود
.......

کوچک شما سفیر کلام  شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


The Roed Of Raining , La Route de pluie , جاده باران

par Kourosh Garegani, jeudi 27 janvier 2011, 16:05
  
طبی اعطا جادهء قشنگ و دلنشین باران را
چه زیبا دلآویز آسمان جاری می گردانی
تو احساساتت همچون ریزش و بارش باران
بسیار لطیف و خوش عطر و خوش تراش

از بالا به پایین گوش آویز زمین می گردد
و باعث طراوت روح و جوانی جان افزا میشود
بیار عالی بیار تعالی آهنگ ذات مقدست
را بر روی گناه بی گناهی ام ریز تا در زیر

بارش مسلسل وارت پیکرم را گذرگاهی باشد
برای قدم نهادن دلهای شکسته نگار و چشمهای نادیده یار
به بار باران که من را بری از هر ناپاکی میکنی
به بار باران به پاکی همچون قطرات اشک به بار

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital 
Royaume De Belgique


The Child , L'infant , کودک

par Kourosh Garegani, mardi 4 janvier 2011, 12:00

آری هیچ بوئی از بشریت که سنگ ریزه اش شراست نبردم

کودکی هستم، به ادب فاغوش
از ما درم طبیعت مُغذی شدم

و از پدرم << آوا ترعود >> پدر آسمان و زمین و زمان
آنسان زیستن را آموختم و به دیدم که إنسانم .

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

FOR..... , POUR..... , .....برای

par Kourosh Garegani, jeudi 27 janvier 2011, 02:10

برای رشد کردن
افراد به شخصیتها نیاز دارند
برای جهش نمودن
تن بیم آر ها به مداوای مُدام  نیک آوآ نیاز دارند

برای غرق شدن
قضاوتها به لنگر نیاز دارند
برای روزی یافتن
فاصله ها به زور مبداء نیاز دارند

برای طلبیدن
کنایه ها به برخورد نیاز دارند
برای دفاع کردن
ساکوتیان به شنیدن نیاز دارند

برای پند دیگران
ابلهان به حماقت نیاز دارند
برای واقعیت عاقلان
بی خبران به نادانی نیاز دارند

برای شیوع حقیقت
سخن چینان به برزخ خبر نیاز دارند
برای دروغ ناراست
دهن بینان به آلودگی چشم نیاز دارند

برای ترشه افکار
اغداد به تماس نیاز دارند
برای فرار جنس گرایان
مستبدان به حوزهء گرایش نیاز دارند

برای نفاق راست گرایان
متعبضان نژادی به قدرت حقوق کارمندان نیاز دارند
برای تبانی گرایان
سیاستمدران به اعتماد کشاورزان و کارگران نیاز دارند

برای سرمایه سودا گرایان
همچشمگرایان به تبلیغ و آگهی نیاز دارند
برای تعویض نسل ها
مصرف گرایان به تغذیه رژیم نیاز دارند

برای انزواگرایی نسل ها
حکومتیان به اطلاعات غلط و تأییدحدود نیاز دارند
برای اعتیاد نسل ها
جوامع به گوناگونی طبقات اظطراب نیاز دارند

برای تهی دستی نسل ها
خساستگرایان به بی سلامی و بی ادبی
و بی نزاکتی و نزول خود آهنگی نیاز دارند

برای خیانت نسل ها
بیگار گرایان پول فروش به بیگانگان فرو مایه
پوچ گمان و حرص و حسد و خشم و دزد خرید نیاز دارند

برای زیبا پرستی عشق
باطن کردگاران به بخشش و مهربانی نیاز دارند

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital
Royaume De Belgique

Thanks , Merci , ممنون

Thanks , Merci , ممنون

par Kourosh Garegani, mercredi 26 janvier 2011, 23:54
 
پروردگارا
به می رانم که زمین بر دوش کشد پیکر ام
و خُم خانه آسمان خرقه پوشد کفن ام
جان و نان به حمد باده شد بستان ام
قیل و قال ناسپاسان ریشه شد فرمان ام

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

The RESIGNATION , La Démission , استعفاء

par Kourosh Garegani, mercredi 26 janvier 2011, 16:01

استعفاء , La Démission ,The Resignation

par Kourosh Garegani, mercredi 26 janvier 2011, 18:30

The Love Fire , Le Flame D'Amour , آتش عشق

par Kourosh Garegani, mercredi 26 janvier 2011, 11:06
 
یاقوت کبود
زمین را در سینهء
خویش به آغوش می کشد

قرمزی خون
وداع گویان قطره قطره
ریخته به اشک می کشد

عشق
قطره جویان جوهر شریان
پروانه بال به آسمان آبی می کشد

جانان
بیابیا آه خوش خوان و خندان
که سلطان عشق خُرم آن دم به دما دم می کشد

 کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital 
Royaume De Belgique


۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

The Nathing , De Rien , هیچی

par Kourosh Garegani, mardi 25 janvier 2011, 04:06
     
کودک که بودم توی محله مون وقتی به گرمابه میرفتم
مادرم همیشه بهم گوشزد میکرد که پسرم
حوله مال صورت پاک کردن
کهنه مال زمین پاک کردن

تا اینکه یکی از این روزها
که داشتم احساس میکردم دارم بزرگ میشم
یکی از این حوله نو ها کهنه شد
و به مادرم گفتم مامان من میتونم

یک کهنه برای پاکردن کفش هام داشته باشم
و مادرم نیز یک حوله کهنه بهم داد
و به مادرم گفتم این که حوله صورت پاکی
و او در جواب گفت << بود >>

و الآن مال زمین پاکی
پسرم
پس یادت نره مهم کاری که انجام میده
در دو حالت برای پاک کردن هستش
ولی بوقت و به زمانش

و مهم اینه که وفا داره
به همان دستی که آمده
مانده
و از همان دست هم خواهد رفت

یعنی این حوله از هیچی به تو رسید و کارشو انجام داد
که تو یک بزرگ پاکی بشی که برای خودش یک کارهء پاکی بشه
و این تویی که میبایست این رابطه را بفهمی
اون وسیله ای برای پاکی و تو برای پاک نگاه بودن و پاک نگاه داری

حالا برو که یک عالمه کار دارم باید به کارام برسم
ولی مامان
دیگه چیه؟
میگم مامان بفرض اینکه از آسمان

یک چیز مثل ستاره دنباله دار به زمین بیوفته
پس با این حساب زمینی شده
عین هو همین حوله صورت پاکی که الآن زمین پاکی شده
یعنی امکان داره دوباره از زمین به آسمان برگرده و براهش ادامه بده

پسرم
اگر بوقت و زمانش باشه و خواست خدا باشه حتماً میشه
پس یعنی...
یعنی ولم کُن که کار دارم

و برو به کارات برس
ولی مامان کار من الآن سوأل کردن از شماست
پس جواب هم پیش خودته برو برو......
و من هم رفتم.....

آره مادرم جواب قشنگی به من داد
و منرا در آن لحظه پی نخود سیاه فرستاد
ولی در زیبائی آن پاسخ بود
که به من آموخت هر غیر ممکنی ممکن است

چنانچه توان شایستگی و لیاقت
را در طول هیچی زندگی کسب نمود
و پس از فرا گیری آنرا نگاه داشت
آنگونه که گوئی هیچ داری

آری
هیچ
داری
هیچ

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Lord of 40 Days , Le seigneur des 40 jours , آقای اربعین

par Kourosh Garegani, mardi 25 janvier 2011, 01:45
 
رسوا شدم رسوا شدم
اسیر و مبتلای چهل وای شدم

رسوا شدم رسوا شدم
۲۰ روز  ۲۰ شب
به ۴۰ هم سوگوار شدم

رسوا شدم رسوا شدم
خاکستر هفت آسمان اختران به ۴۰ اخگر شدم

رسوا شدم رسوا شدم
از دنیا نفس بی حیا ۴۰ تیکه بار شدم

رسوا شدم رسوا شدم
در غم حسین سر جدا پژمردهء۴۰ سیخ و برگ شدم

رسوا شدم رسوا شدم
به زنجیر اربعین ۴۰ پار شدم

رسوا شدم رسوا شدم
هر دم به دم ماتم به غم گل دستهء ۴۰ کوه شدم

رسوا شدم رسوا شدم
سینه زنان ز سر تا پا چل خانه را نوحه شدم

رسوا شدم رسوا شدم
از این ستم تشنهء لب۴۰ چاه شدم

رسوا شدم رسوا شدم
به لبیک یا حسین ۴۰ می را باده شدم

رسوا شدم رسوا شدم
به صفای سالار و غریب اربعین

السلام علی الحسین هویا ۴۰ شدم
السلام علی علی بن الحسین گویا ۴۰ شدم

السلام علی اولاد الحسین پویا ۴۰ شدم
 السلام علی اصحاب الحسین جویا ۴۰ شدم

اربعین ثار الله ظهور العشق اعلی
را بر تمام مومنان و مومنین جهان تسلیت عرض میکنم

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

The solidarity , la solidarité , یکپارچگی

par Kourosh Garegani, dimanche 23 janvier 2011, 16:45
   
Bonjour et mes Saluts
à chaque un et chaque une l'entrez vous
Étant donne que la culture persane était le berceau d’humanitaire
pour développement des sociétaux morales
et la sécurité et la paix des quarts coins du monde.

venez- vous honore ce respect mutuelles en vers
de vos reconnaissante des vos premiers pas humains en soutenant
d’avoir la traduction et interprétation
en langue persan sur Yahoo et Google.
Merci infiniment de votre solidarité.

با سلام و درودی بی پایان بر یکایک شما
از آنجائی که فرهنگ پارسی گهوارهء رُشد و نمُو
جوامع ادب و اخلاق و امنیت و صلح در چهار گوشهء
جهان بشریت می بوده.

بیائید و از این افتخار هنر آمیز که به احترام متقابل
از خود خویش شکور و شکل یافته و اوّلین قدم های انسانی است
برای بدست آوردن مترجم زبان فارسی
در واحد بخش و پخش یاهو و گوگل پشتیبانی کنیم

بینهایت سپاسگزارم از یکپارچگی
و اتحادتان در هموطن بودن و همزبان بودن
حافظ خدایتان

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Shame , La Honte , شرم و حیا

par Kourosh Garegani, dimanche 23 janvier 2011, 07:49
 
کشتی گزمه ها و داروغه چیان و پاسبانان مُفتی نشان
دانند که بادبان ذلت منغمر را با دندان میکشند
وکلای عدالت را به پیشخوان سین وجین میکشند
و درچنین فضائی دیگر زندان عجب و کین نیست
بلکه بوغچهء نیستی را بر دوش میکشند

هیهات هیهات و زهی خیال تقلید باطل اباطیل که
حیدران کرار و صفدران ابراررا به گمان خیانت میکشند
مخچه ای که از ویرانگی سلول هایش سرطان میکشند
اعجزو جزا را نسخه ای دارند که درد دردان میکشند
ای امنیان دونان که از طوبرهء اسلام تقلید می جوید

پیروی از فقیه قبیه ، کاری کمتر از زنا نیست
چون ترسیم و تصویر کرد گار میکشند
و کورکورانه در خفی مُفتی خوران نقش چرا چینی انگل ستان میکشند
حقا و صد البته که سزاوارهمان هستید که پیروید
اوّل یوغ و زنجیر، دوّم بازخواست و سین جین

سوّم اعتراف به دستورات کورکورانه و جرامین ، چهارّم حبس و در بندی
پنجّم ذلت دادگاه و مشقت محکومیت که شاید
نوشیدن اعدام در فهرست باشد
و نگران روئسان بی نژاد و خُبرگان فریباورهم نباشید
وقتی تیغ بلا آید همه را از جیغ دم به دار میکشد

و بدانید که زشت را زیبا دانستن بهای آموختنی دارد
که سر بی گناه بر پایه دار رود ولی بردار نمی رود
چون او همراه و شانه به شانه اقتدا میکند
نه همچون شما چشم بسته دستور به اجرا میکشند
دگر بس کنید که آبرو و حیثیت نظام را به تاراج بی شرمی در

بازار دغل کاران به حراج گذاردید.
.ایست کنید !!!!!!!!!!
.ایست کنید !!!!!!!!!!
.ایست کنید !!!!!!!!!!
.ایست کنید !!!!!!!!!! ایست!!!!!

مگر خدای ناکرده مغزتان به فضله آغشته
که چنین کمر قتل و ضرب و شط بگیروببند شهروندان را
آویز گردنتان نموده اید زیرا دراین حکایت
دیگر این اسلام تقلیدی نیست که در خطر است
اینجا حمام جانهاست از کوچک و بزرگ ، همسایه و غریبه

آشنا وفامیل ، همکارو بیکار نظامی و حکومتی که جاری خواهد شد
و می شود چون مکتوب شده ولی بداء پروردگار
همیشه یار و یاور دوستداران حق تعالی می باشد
که به مولایم که شمشیرش درعالم
دیانت درستی و مذهب راستین افشاندن میکرد

که احدی ازشما توان گریز نخواهد پیدا کرد
آنوقت توبه نیز کار سازنخواهد بود
همچون زمانی که با وضوع و اورادهای مسخ کننده
دست پای خود را می شستید زیرا شما همان شیوه ای را
 بکار می برید که آن جلادان برای بریدن سر مولایم

حسین استفاده میکردند و حتی قرآن بر سر نیزه
میگذاشتند امّا اینجا نیزه های شما زبانهایتان می باشد
چنانچه به قول خودتان معتقدید
و حداقل تا به الآن فقط جا نماز را به آب کشیده اید
زیرا خداوند خدا از حق خود گذشت خواهد نمود

ولی از حق الناس نمی گذرد
و چنانچه حتی مُلک و املاکی در کشورهای
بیگانه در نظر گرفته اید و سرمایه گذاری
نموده اید وبیت المال را به غارت میبرید
اوّل کمی در بارهء آنانی که مقابل به مثل نموده اند

تحقیق کنید چون در آندوره مرزها مختلف میبود
و سران حکومتی ظالم جائی برای پنهان داشتند
شما کمتر از صدام تکریتی نیستید و نخواهید بود
 که خود را مُفلسانه در چاله ای مبحوس کرده بود
زیرا همان نوکرانتان و فامیلهایتان و آشنایانتان

شما را لوء خواهند داد و افشا میکنند و حتی در بیرون
مرزها در ممالک بیگانه شما را با وعده وعیدها گول و نیرنگ میزنند
همچنان که شما آنچه بر سر شهروندانتان نمودید
آنان نیز با یکایکتان همانگونه رفتار خواهند کرد امّا در سکوت غریبی
با اختلاف این که شما طوغ یوغ را بدست بیگانگان

بگردن خواهید کشید و بزبان بیگانه. آری بسی ثقیل است
و غیر باور ولی این فیلم سینما نیست که با ترفندها
داستانی به نمایش آید اینجا تاریخ است که شما می بایست
به خواندن بگیرید که راه حل کجاست؟؟؟؟؟
بیائید این دیباچهء خون و خونریزی را ببندید

و مقابل این ظلم و ستم دست دردست
مردان و زنانی که هنوز به این آب وخاک وفا دارند
 ولحظه ای پندارشان از خداوند یکتا
دور نیست و قدرت باز سازی و ایفای مُحیا دارند را همراهی کنید
بیايید بیايید و فوج موج بیائید

همه برای یکی و یکی برای همه دست در دست وشانه به شانه
همچون اقتدا به یک نماز واقعهء وجود کنید
و برای هدفمندی هر شهروند
بدون هیچگونه تبعیضی اقدام کنید
حافظ خدایتان

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital
Royaume De Belgique


The Brains Minde and The Doubts , Les Cerveaux et Les Doutes , عقل ها و شک ها

par Kourosh Garegani, dimanche 23 janvier 2011, 04:40
 
     چنانچه توانی بخوان

سلام توی عقلش درود دلبر
محبت توی عقلش گذشت دلبر
تمرین توی عقلش مهارت دلبر
ما توی عقلش جمعیت دلبر
کار توی عقلش جنبش دلبر

عشق توی عقلش بیدلی دلبر
تنفر توی عقلش تندیس دلبر
ارج توی عقلش احترام دلبر
احترام توی عقلش شنیدن دلبر
هوس توی عقلش التماس دلبر

من توی عقلش نام دلبر
خشم توی عقلش حفظ دلبر
ترس توی عقلش شکست دلبر
کلمه توی عقلش صدای دلبر
طمع توی عقلش زرنگی دلبر

صبر توی عقلش سیالی دلبر
امید توی عقلش زیستن دلبر
حسرت توی عقلش قمار دلبر
حسادت توی عقلش سودا دلبر
قبر توی عقلش تاریکی تلخ دلبر

روز توی عقلش شب شیرین قدر دلبر
دانش توی عقلش سواد دلبر
پشتکار توی عقلش قبولی دلبر
غرور توی عقلش حدود دلبر
شانس توی عقلش ابزار دلبر

سوء استفاده توی عقلش آزمایش دلبر
اطمینان توی عقلش بهای دلبر
بازی توی عقلش آمیخته گی دلبر
خوردن توی عقلش مسابقه دلبر
خطر توی عقلش رویای دلبر

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Tears and The Heards , Des Larmes et Les Coeurs , اشک ها و قلب ها

par Kourosh Garegani, dimanche 23 janvier 2011, 03:05

مسلم ترین توی قلبش سلامتی یار
 
تنها ترین توی قلبش خداوند یار
نشاط ترین توی قلبش باران اشک یار
سازنده ترین توی قلبش آموزش یار
سُست ترین توی قلبش اثبات نه می شه یار
عمیق ترین توی قلبش ترانهء سکوت یار

پُر معنی ترین توی قلبش حضور یار
سرکش ترین توی قلبش خواستن یار
بیرحم ترین توی قلبش روشن دلی یار
خود خواهانه ترین توی قلبش فقط به فقط یار
پایدار ترین توی قلبش دیدن یار

باز دارنده ترین توی قلبش احتیاط یار
پوچ ترین توی قلبش اعتیاد یار
روشن ترین توی قلبش دلیل یار
ضعیف ترین توی قلبش لطافت یار
توانا ترین توی قلبش قوت یار

محکم ترین توی قلبش خرد یار
سَمی ترین توی قلبش پاد زرهاد یار
شایع ترین توی قلبش هستی یار
لطیف ترین توی قلبش نوازش یار
ضروری ترین توی قلبش اعتماد یار

دوستانه ترین توی قلبش خوش آمد یار
سالمترین توی قلبش نرمش یار
اصلی ترین توی قلبش بودن یار
سوگوار ترین توی قلبش باز گشت یار
احساس ترین توی قلبش می خواهمت یار

غمناک ترین توی قلبش محرم راز یار
نجیب ترین توی قلبش غیرت یار
معصوم ترین توی قلبش حیای یار
اشتیاق ترین توی قلبش دوست دارم یار
خوشحال ترین توی قلبش خندهء یار

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital 
Royaume De Belgique


The Freind , L'Amie , دوست

par Kourosh Garegani, samedi 22 janvier 2011, 15:49
 
ای جانان جانم

دوست را همچون هوای نسیم پندار
که گر به اندرون بینی و سینه رود
جان افزا و روح بخش ، فرح میدارد مُسیر را

و بسان باد صبا که گر بر تن غریب و آشنا
وزید آنها نیز به سرشت خواهند دانست
که این گرمای لذیذ و دل پذیر مفرح ذات

خود خود خویش بی خویشی دوستی است
که بی منت بر تن و پیکر و جسم و هیکل و بدن
ریز و درشت ، بزرگ و کوچک ، کوتاه و بلند ، دور و نزدیک

کبیر و فقیر ، زشت و زیبا ، نا آشنا و دشمن
دست دل نواز کارام جان میکشد
و آنها نفس میکشند بی مهابا


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

The Action , L'Action , عمل

par Kourosh Garegani, vendredi 21 janvier 2011, 22:55
 
زبر دستان را خدوم کردن نعمت
زیر دستان را قدوم کردن عزت

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital
Royaume De Belgique


The News , Des Nouvelles , اخبارها

par Kourosh Garegani, vendredi 21 janvier 2011, 02:14
 
زندگی طرافیکی

از اخبارها و اطلاعات و پیام ها و پیغام ها و پیک هاست
این شمائید که باید بدانید در چه ساعت و در چه موقع
راه تردد انبوه نیست برای عبور کردن
یا این که به شلوغی طرافیک برخورد نمی کنید

در غیر این صورت شما نیز با برخورد به یکی از این موارد
مبدل به یک خبر و اطلاع و پیام و پیغام و پیک میشوید
حال چنانچه متن مندرج شده در عبور جریان
حاوی الکترود های مثبت یا منفی یا خنثی یا ......خبری باشد

با توجه به ظرفیت و گنجایش عکس العمل شما
طبعیت خبر نیز خود را مبدل به
گوینده و یا شیوهء گوینده و مخاطب و شنونده و محیط
که میخواهد رسانا یا نا رسانا یا ......باشد می سازد

حال بماند که این گشت و گذارها فیلتر میخواهد یا نه؟
گوش شنوا میخواهد یا نه؟ چشم بینا میخواهد یا نه؟
سوژه مطلوب به انتقال می خواهد یا نه؟
و آنالیز .....می خواهد یا نه؟

حال شما دوستان مُروت و دشمنان مُدارا

مایل به کدامین بخش از زندگی هستید؟
مایل به کدامین پخش از زندگی هستید؟
اصلاً مایل هستید که در بخش و پخش زندگی باشید؟
یا این که مایل نیستید که در بخش و پخش زندگی باشید؟
پس زندگی را می بایست کرد یا این که نمی بایست کرد؟

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital
Royaume De Belgique


۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

The Third World , Troisième Monde , جهان سوّم

par Kourosh Garegani, mercredi 19 janvier 2011, 23:23
 
جهان سوّمیان را خوی زیبائي بُود
برهمهء خُلق جهان ضمیرصافی بُود
ای دوست عیب مردم ام را زین وادی مگیر
که من زیبا پرست زین جهان سوّم
تقدیرم می عشق و سلام و آشنائی تو بُود

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital 
Royaume De Belgique

Hello , Salut , سلام

par Kourosh Garegani, mercredi 19 janvier 2011, 22:30
 
هر آنچه را که اندیشه کردی از آن پند کردی
هر آنچه را که تلاش کردی از آن هنر کردی
هر آنچه را که تحصیل کردی از آن ثمر کردی
هر آنچه را که کار کردی از آن سود کردی
هر آنچه را که عشق کردی از آن سلام کردی

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani 
Brussels Capital
Royaume De Belgique


To Be Right For Born , Une Raison Pour Naitre , یک دلیل برای تولد

par Kourosh Garegani, mercredi 19 janvier 2011, 17:49
 
مبند دلی را که از بیدلی ناتوانی
مبند دری را که از باز نمودن ناتوانی
مبند عهدی را که از مهدی ناتوانی
مبند چشمی را که از قدوم ناتوانی
مبند حساب انصاف را که از نصف ناحسابی ناتوانی

مکُش نامی را که از نوشتن نام ناتوانی
مکُش استادی را که از احترام استاد ناتوانی
مکُش شوقی را که از عشق شوق ناتوانی
مکُش سکوتی را که از آواز سکوت ناتوانی
مکُش نباتی را که از آب نبات ناتوانی

مکش پرده ای را که از دیدن ناتوانی
مکش باری را که از یاری ناتوانی
مکش قلمی را که از خواندن ناتوانی
مکش گفتنی را که از بیان ناتوانی
مکش حسی را که از پرواز ناتوانی

مرنجان دلی را که از همدلی ناتوانی
مرنجان پیری را که از چروکیده گی ناتوانی
مرنجان همسایه ای را که از بی دیواری ناتوانی
مرنجان بچه ای را که از دوست داشتن ناتوانی
مرنجان مادری را که از آغوش ناتوانی

مکن نیازی را که از ناز ناتوانی
مکن آهنگی را که از گنآهی ناتوانی
مکن شکی را که از شکیبای ناتوانی
مکن زخود را که از دوزخ ناتوانی
مکن سر سختی را که از سر بداری ناتوانی

مپرس جوابی را که از شنیدن ناتوانی
مشمار میزانی را که از سنجش ناتوانی
منما کاری را که از انجام ناتوانی
منشان آرزوئي را که از آمدنش ناتوانی
مخور دونانی را که از رفته ناتوانی

مریز آبروئی را که از جمع ناتوانی
مده دارائي را که از نداری ناتوانی
مگیر نشانی را که از شأن ناتوانی
منشین کفری را که از فکر ناتوانی
مرو شکسته پلُی را که از پیمودن راه ناتوانی

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه

To Be Right For Dead , Une raison pour mortalité , یک دلیل برای مرگ

par Kourosh Garegani, mardi 18 janvier 2011, 02:15

ای
لطیف
ای الهه ء زیبائی
ای چشمهء نگاه
ای کهربای حیات

کجاست؟ ناراستی شاید
کجاست؟ ناراستی اگر
کجاست؟ ناراستی اما
کجاست؟ ناراستی چرا
کجاست؟ ناراستی ایکاش

آری
نار آتش هیزومی
خواهد برای دوزخ زخود افروخته ماندن
که آنها را ایکاش و چرا و اما و اگر و شاید
خوانند

و براستی که روان سکوت
مسیح کلام کجاست؟

و براستی که برهان
جای سخن کجاست؟

و براستی که استدلال
بیان صریح کجاست؟

و براستی که صحت
وجود گفتار کجاست؟

و براستی که دلیل
مکان نکته کجاست؟

این دلیل زنده ایست یاکه مرده ایست
این دلیل یاس ایست یاکه یأس ایست
این دلیل عزم ایست یاکه خصم ایست
این دلیل آشناء ایست یاکه دشمن ایست
این دلیل شعور ایست یاکه شور ایست

این دلیل مصلح ایست یاکه مسلح ایست
این دلیل دوستی ایست یاکه دوروئ ایست
این دلیل پیشگاهی ایست یاکه پرتگاهی ایست
این دلیل آزینی ایست یاکه زشتی ایست
این دلیل خوبی ایست یاکه بدی ایست

این دلیل الفاظ ایست یاکه بی الفبائی ایست
این دلیل تن هائی ایست یاکه تنهائی ایست
این دلیل آه دمی ایست یاکه جنونی ایست
این دلیل پُل یدی ایست یاکه پلیدی ایست
این دلیل خانی ایست یاکه خوانی ایست

این دلیل خونی ایست یاکه دونی ایست
این دلیل حقیری ایست یاکه فقیری ایست
این دلیل خروش ایست یاکه فروشی ایست
این دلیل الهاد ایست یاکه ابلهی ایست
این دلیل یگانه گی ایست یاکه بیگانه گی ایست

این دلیل بینا دلی ایست یاکه روشن دلی ایست

آری
تو خود آموختیم
که اینها ایستگاه دل دل دلی ایست
و ایاکه نعبُد من ایست که تسلیم تو
ایست شوم

ای
نگار افلاکی
گویای من خاکی
چیزی بگو ،حرفی بزن
ائیمای کن ، اشارهء ده ، نشانی گذار

که ذوق نگاهت مستانه بود
شوق چشمانت دوستانه بود
می لبانت تاکستانه بود
زلفانت نخلستانه بود
دل به تو دادن دریای رستگارانه بود

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

The Strangeness , Les Etrangeté , بیگاران − بیگانه

par Kourosh Garegani, dimanche 16 janvier 2011, 17:20
 
با سلام و درودی بی پایان
به دوستان مُروت عزیز و دشمنان مُدارای گرامی
از آنجایی که بشریت همچنان از کبر و غرور فراوان
تنها حضور و مالکیت خود را برسمیت میشناسد

و هیچ موجود و موجودیت دیگری
را بالاتر از خود نمی تواند بپندارد
و بخاطر همین شر و جنایت است که
دستان آلوده خود را نمی تواند کوتاه کند

و در نقطه ای که جوامع بین المللی در حال
تکه پاره کردن سرمایه ها و ذخیره های کرهء خاکی مان میباشند
و مردم اقشار و اقسام جهان یک مرکز و چهار گوشهء سرزمینها
را به استبداد بی خبری و اسارت
به نیازهای روزمرهء زندگی در بند کشیده اند

و با فراهم آوردن شرایط و ظوابط سخت و دشواری های
روز بروز این یوغ و زنجیر انزوای را پیچیده تر میگردانند
تا که در بی کسی و تنهایئ گذاردن مردم جهان
به اهداف پلیدانهء خود دست پیدا نمایند

ولی عزیزان گرامی بدانید
که در پشت این قیل و قال های هیاهویی کاذب و ساختگی
بیگانه گان دیگری هستند که بارها
بنده در نوشته جارهایم از آنها قید کرده ام

و در این هنگام بیگاران − بیگانه در حال باز − گشایی
و برقراری رژیم فرا − کیهانی یا << انتر گلاکتیک >> خود میباشند
جایی که مردم کره خاکی هنوز درگیر مشکلات
مذهبی و تضادهای فرهنگی و تنشهای اقتصادی

و رنجشهای روانی و آلودگی محیط زیست خود میباشند
و دولتهای بی کفایت و تشکیلات بین المللی
با قانون گذاریهای بی قانونی که فقط به فقط حفظ
چپاول بودجه های هنگفت ایست که مردم زحمتکش با ارائه مالیتها
و فاکتورهای سر بفلک کشیده پرداخته اند ...........

این بیگاران − بیگانه از آنجائی که
نقطهء قرینهء جهان کیهانی ما میباشند
با استقرار در اشکال و پرداخت های هندسی گوناگون
اساس اختناق و تفترقه را برای اختلال در جوامع متفاوت بنیان نهاده اند

لابُد و صد البته میگویید که
بی لیاقتی و بی مسئولیت پذیری ما مردمان
را به گردن دیگری نهادن بسیار ساده و آسان تر است
تا این که قبول کنیم که مرد این میدان کارزار نیستیم

ولی عزیزدوستان و دشمنان گرامی
بنده از اینکه جوامع مردمی قابلیت دارند یا ندارند
خوشبختانه یا متأسفانه سخن نمیگویم
بنده از این خطر بسیار اعظیمی که در حال بوقوع پیوستن است

شما را مطلع میکنم و آن این است در لحظاتی که سرنوشت
جوامع مردمی بدست سران و حاکمان و دولتها و تشکیلات فرا مرزی
سود جو و غارتگر به بطالت در تبعیض
نژادی و مذهبی و تمدنی و زبانی و اقتصادی رقم زده میشود

این بیگاران − بیگانه برای ادامه حیات خود
به هستهء عود عصاره ای که خداوند متعال
در نخ حیات انسان نهاده محتاجند تا بتوانند به تغییرات و تبدیلات
حیاتهای فرا − کیهانی به نفع نا−خو −د شان
بهره مند گرددند و دست یابی کنند

و آن خوش خیالانی که در فکر تبانی کردن هستند بدانند
که زهی خیال باطل زیرا که این بیگاران − بیگانه
آنها نیز در میانشان هم چون ما خاکیان
از نژادها و فرهنگهای متفاوت ذی نفس اند
و هدفشان چیره گی بر نفس روحی است که
خداوند برحمت و برکت در شما و ما و تو و بندهء نوعی
بنعمت گذارده است

و این ملاقات دو جهان قبلاً در الواح محفوظ توسط
نیاکان مان ثبت و ظبط شده و بوده اند
و حتی در سنگ نبشته ها و کتابه های اولیای اعظم آمده
که هم اکنون و همچنان نیز در دست سلولهای
مطالعاتی دانشمندان و سیاستمداران میباشند

و از آنجائی که پروردگار رحمان فرموده است
چنگ زنید به ریسمان الهی
بروح خویش که محتوی آغاز دانش بی پایانی از من است
که در یک آ یک و تک آ تک تان به امانت نهادم و متفرق نشوید
که در این امانت هیچ درنگ و سهل انگاری جایز نیست

زیرا بیگار − بیگانه گانی هستند
که در هر لحظه نقشه سوء میکشند برای
نزدیک کردن ناخودشان و پیدا کردن شما
و ربائیدن این جوهرهء گوهروار که رابطهء مستقیم
با چهار فصل حیات و گردش قمر و تابش مهتاب دارد

همنوعانم در شایسته گی دانا و وارسته گی خرد و فرآهیخته گی بُرنای
شما شکی ندارم ولی از اینکه چگونه میخواهید با بوقوع پیوستن
حملهء آنها و سقوط قمر میخواهید مقابله کنید شک دارم
در عمل انجام شده خود خویش را قرار ندهید

به خداوند خداوندگار پناه بیاورید و از او مدد بجوئید
که خداوند ارحم الراحمین یار و یاورتان باشد

حُسن و جمال تو جهان جمله گرفت طول و عرض
شمس و فلک خجل شده از رخ خوب ماه ارض
دیدن حُسن خوبی ات بر همه خلق واجب است
روءیت روت بلکه بر جمله ملایک است فرض
از رُخ توست مُقتبس خور ز چهارم آسمان

همچو زمین هفتمین مانده به زیر بار قرض
جان که فدای او نشد مردهء جاودان بماند
تن که اسیر او نشد لایق اوست قطع و برض
بوسه به خاک پای او دست کجا دهد تو را
قصهء شوق حافظا باد رساندت به عرض

حافظ خدایتان
حق یا علی مدد

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique
 

۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

The Candle , Le Bougie , شمع ش م ع شمع

par Kourosh Garegani, samedi 15 janvier 2011, 02:17
       
                        آ                        
                       ل
                      حق                        
                     شمآ یم                    
در روی شمایم              در پشت شمایم
در کنار شمایم                در نزد شمایم
در زیر شمایم              در بالای شمایم
در پا شمایم                   در سر شمایم
در ون شمایم               در برون شمایم
در در شمایم                   در بر شمایم
در محیط شمایم            در محاط شمایم
در معاق شمایم             در رسی شمایم
در رفثی شمایم            در ماندی شمایم
در نی مد شمایم            درخواب شمایم
در رویا شمایم              در حفظ شمایم
در صرف شمایم           در بیدار شمایم
در بکُن شمایم              در مکُن شمایم
در نیستم شمایم           در چیستم شمایم
در هستم شمایم            در کیستم شمایم
در ش ما یم                   در ش ما یم
در شم آ یم                      در شم آ یم
     
        
کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique
         

They Say , On Dit , میگویند

par Kourosh Garegani, samedi 15 janvier 2011, 01:18
 
میگویند بشر شرشری از خُداست
میگویند آدام دم آ دمی از خُداست
میگویند انسان آن سانی از خُداست
میگویند آنسان اُنس آنی از خُداست
میگویند تو و من دو نیم نصف خُداست

میگویند تمام این میگن ها شاهدان گواه خُداست
میگویند تمام این میگن ها شکران ایمان خُداست
میگویند تمام این میگن ها تبلورعمل خُداست
میگویند تمام این میگن ها ندای سکوت خُداست
میگویند تمام این میگن ها مهر ویژهء خُداست

میگویند تمام این میگن ها درمیان همه و همگانی خُداست
میگویند تمام این میگن ها جامعه ائی از خُداست
میگویند تمام این میگن ها مُطراحی از خُداست
میگویند تمام این میگن ها آب زلالی از خُداست
میگویند تمام این میگن ها عشق گوارائی از خُداست

میگویند تمام این میگن ها ساخته و پرداخته ای ازخُداست
میگویند تمام این میگن ها موج و فوج و اُوجی ازخُداست
میگویند تمام این میگن ها موج و فوج و اُوج عرشی ازخُداست
میگویند تمام این میگن ها میگنی ازخُداست
میگویند تمام این اختلاف من و تو را که دیگران میگن فرآهنگی ازخُداست

میگویند تمام این میگن ها گوناگونی بی اختلافی ازخُداست
میگویند تمام این میگن ها مرگ ظوابط و برگ شرایطی ازخُداست
میگم پس این میگویند ها که از
دوره های بسیار کُهن و کُهنه میگن چی میگن؟؟؟؟؟
میگم پس این میگویند ها که از
از دوره های بسیار جدید و نو میگن چی میگن؟؟؟؟؟

میگم تمام این می گو وی اند ها خُداست
میگم کمال این می گو وی اند ها خُداست
میگم جمال این می گو وی اند ها خُداست
میگم حُسن این می گو وی اند ها خُداست
میگم عمل این می گو وی اند ها خُداست

میگم تو چی میگی
......

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

ONLY YOU, SEULEMENT TOI , فقط تو

ONLY YOU, SEULEMENT TOI , فقط تو

par Kourosh Garegani, mercredi 12 janvier 2011, 22:14

از تاریکی تا روشنایی تو باش
از کاستی تا هستی تو باش
از کینه تا نیکی تو باش
از پستی تا رستی تو باش
از درد تا درمان تو باش

از تنفر تا محبت تو باش
از تفرقه تا بی اختلافی تو باش
از بدبختی تا خوشبختی تو باش
از غم تا شادی تو باش
از ترس تا شجاعت تو باش

از گرسنگی تا سیری تو باش
از تشنگی تا سیر آبی تو باش
از پدیده تا اراده تو باش
از نهان تا تصمیم تو باش
از مردودی تا قبولی تو باش

از بی دلیلی تا منطقی تو باش
از کورکورانگی تا اندیشه تو باش
از مرگ تا تولد تو باش
از خیانت تا بخشش تو باش
از گناه تا توبه تو باش

از حقیری تا کبیری تو باش
از آرزو تا رویا تو باش
از کفر تا ایمان تو باش
از تعصبت تا آرامش تو باش
از سیاست تا کیاست تو باش

از فقیری تا سلطانی تو باش
از خالی تا پُر تو باش
از بی دلی تا تکتائی تو باش
از بی خدائی تا یکتائی تو باش
از نا امیدی تا اومید داری تو باش

از خواستن تا دانستن تو باش
از مطالعه تا توانستن تو باش
از توانستن تا کردار تو باش
از کردار تا رفتار تو باش
از دین تا آزادگی تو باش

از نیاز تا ناز تو باش
از گریه تا خنده تو باش
از عشوه تا کرشمه تو باش
از آغوش تا بوسه تو باش
از عشق تا ستایش تو باش

تو باش تا هیچ من
خود خویش را
بنام تو زنده کند
بنام تو
فقط بنام تو

تا من نیز با بوسه ای تو را بیدار کنم
تا هم تو از دچار بی منی
وهم من از دچار بی توئی
رها گردیم

یکی برای تو
توئی برای یکی
یکی برای من
منی برای یکی

یکی برای یکی
یکی برای یکی

باش ایم
باش ایم

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


TAXI DRIVER , CHAUFFEUR DE TAXI , راننده تاکسی


par Kourosh Garegani, mercredi 12 janvier 2011, 16:08
 
با سلام
به تاکسی کلام
خوش آمدید و صفا آوردید
من رانندهء تاکسی کلام هستم
و از شغلم بی نهایت لذت می برم

و سفر خیر و سلامتی
را برای همه و همگانیتان از خداوند متعال خواستارم
مسافرین من قریب باتقاق احراف الفبا
و احساسات یک فرد یا یک جامعه
یا طبیعت یا غیره.....می باشند

که می خواهند هر چه امن تر
و با مُسماتر از سینه کش درد ها و درمان ها
عبور کرده و خبر صحت و سلامتی
وجود را به عزیزان خانقاه قلب برسند و برسانند
البته در میانشان هم آدرسهای گم شده

و ناپیدای هم نیز هست که هر چه زود
و سریعتر می خواهند به سر منزل کاغذ سپیدی
یا یک پیام دل نشینی یا خبر ی از خبرهای گوناگونی قرار بگیرند
تا به وعدهء ملاقات خود عمل کرده باشند
و نقش خود را به نحو احسنت ایفا نموده باشند

 و در این وادی تاکسی کلام
به هر شهروند ساکن دایرة المعارف
این کمک را بی دریغ انجام می دهد
تا که هر حرف و کلمه و جمله و نثر و عبارت
به آدرس و فرد و جامعه و کشور

و طبیعت مطلوب خود ارسال گردد
و مهمتر از همه این که به سلام سلامتی برسد
من راننده و وسیله ام تاکسی کلام در خدمت
تمام شما عزیزان و دوستان و دشمنان گرامی هستیم
تا شما از سفری خوش به رویاهای زیبا مستفیض گردید

قربان شما رانندهء تاکسی کلام

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

UnBelievable , Incroyable , باور نکردنی

par Kourosh Garegani, mercredi 12 janvier 2011, 15:03
 
یک تمثال باور نکردنی
                                 ولی یک تماشای باور کردنی
یک شیطنت باور نکردنی
                                  ولی یک سیمای باور کردنی
یک لحظه باور نکردنی
                                  ولی یک صاعقهء باور کردنی
یک خواب باور نکردنی
                                     ولی یک رویائ باور کردنی
یک غم باور نکردنی
                                    ولی یک شادی باور کردنی
یک فاغوش باور نکردنی
                                    ولی یک تکتائی باور کردنی
یک عصیان باور نکردنی
                                    ولی یک لطافت باور کردنی
یک عشوهء باور نکردنی
                                        ولی یک دلبر باور کردنی
یک تبسم باور نکردنی
                                  ولی یک مهربانی باور کردنی
یک زیبایی باور نکردنی
                                   ولی یک جذابیت باور کردنی
یک کهکشان باور نکردنی
                                        ولی یک هور باور کردنی
یک عشق باور نکردنی
                               ولی یک معشوقهء باور کردنی
یک لذت باور نکردنی
                                           ولی یک تو باور کردنی
درود بر تو
                  ای بارگه ولی باور من
درود بر تو

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

Together , Ensemble , باهمبودن

par Kourosh Garegani, mercredi 12 janvier 2011, 09:06
من نمیدانم

که این دور افتادگی ست یا که عشق نیک زادگیست

وصل تو و دوری من نشان عرش پاکباخته گیست


دل را خوش دان که خندهء حق گهواره گیست

لحظات باهمبودن را غنیمت دار که این افتخار و رستگاره گیست


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا

کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک

A.P.P. KourOsh Garegani

Brussels Capital

Royaume De Belgique

۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه

The Beauty , La Beauté , زیبایی

Par Kourosh Garegani · Il y a environ une heure
سلام
تو ای  قلب سلامتی
تو ای إلههء نگاه زیبایی
تو ای إلههء آسمانی
من چه کنم از چنین نگاه بخشایشگری
پس
راز سخن بر این تکرار
نگاهدار تو ای دل ربای دلبری
که نگارهء نگاه و ذوق نگاه إلههء جانهاست...... جانا

سپاس از تو إلههء زیبائی

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Falling Stars , Les Etoiles Filante , شهاب سنگها

par Kourosh Garegani, mardi 11 janvier 2011, 00:10
به ، یاد ، گار پندارید
.......
و بخاطرمان بداریم که همچون شهاب سنگهای رویا در قلب آسمان سرمه ای
با سرعت بی نهایت انوار منهای یک
تا یک را در لحظات نغمهء موسیقی
به آوای ترانه جاودان یگانه نمودیم زیرا از ماست که بر ماست


سیم  و تار بیداد شد ز چنگ آوای ما
   جان جمله جهان شد ز آهنگ آوای ما

  دفتر و کتاب واژه شد ز سیرنگ آوای ما
   تن و روان رقصان شد ز بحر رنگ آوای ما

کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique