۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

The LOVE YOU, عشق تو ,TOI L'AMOUR

par Kourosh Garegani, lundi 28 février 2011, 03:17
 
در این ساعات تیره و سایه ناک ظلمت شب
عشق تو معمایی یا حوصله
عشق تو عقل عقیلی یا در ک و فهیمی
کشش دانش مجازیم میگوید که تو سنگ و کلوخ راهی
گمانم به خیالم میگوید که تو چوگان هوسی

میدان نمیدانمم میگوید که تو
کارخانه دل باختگی و عاشقی هستی
عشق به من خراب میکده عالم بیخبری
بگو که تو نکته تقلیدی یا تحقیق
عشق تو گنجایش خطری یا توده مردم خطیری

عشق تو جانبازی یا دل سربازی
در این محرمیت شب به بالینم در آی
و از نامحرم بودنت ارادتی بفرما
باشد که سعادت مهشید مهتابرو
و پرتو خورشید تابان تاریکی به سحر شب بودنت

بیآموزدم که تو چیستی و بسان کیستی
تو مرموز میزنی به رازهای نهان
و پیدایی را زایش به نمود میکنی بهزار
ولی چگونه است که از ذره بینا تا ریز نابینا
در سهر سحر تو آواز میکنند

و تو را بلد راه میخوانند و به جرعت
با سرخی زبانشان سر سبزشان را بدار می آویزند
نمیدانم اینها که میگویم نقل کفر است یا عین کفر
یا کف فکر نقل الکوتی اراجیف
یا اینکه کلمات ملکوت مکان عین است

عشق تو مرا پای کوه الف هزار پله ات کشش داده ای
و عاشق نمودی حال که عین چشمم
را به کوهپایه الف قامتت نگاه دادی
با پنجگانم و پاهایم از نردبان هزار پله ای بلاهایت
بالا میایم تا سر نوک این پلکان صعود را به

سطح کشم و عرش برینت را به فرش زرین
کف قدمهایم پا زنم
و در تو بخرامم
و به تو بگویم که
عشق ام عشق ام عشق ام

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

.....Well , .....بخیر , .....Bien

par Kourosh Garegani, samedi 26 février 2011, 01:23
 
شب بخیر با خواب خیر
رویا بخیر با یاد خیر
بیداری بخیر با روی خیر
ناطق بخیر با عقل خیر
دل داده بخیر با صافی خیر

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


The koffe tea , چهوه , le cafe tea

par Kourosh Garegani, samedi 26 février 2011, 01:05
 
فرهنگ چای خوردن به پنج است
اوّل چای را داغ دم میخورند و با دست چپ پذیرا میکنند
چون آرام کننده قلب است و آنرا در هر زمانی میتوان میل نمود
دوّم چای را به ابتداء در یک زیر استکان
و استکان کمر باریک ملاحظه مکنند و بعد میچشند
سوّم چای می بایست لب سوز و لب دوز و لب ریز باشد
تا آن طعم مرگ را به خاطر آورد
چهارّم چای میبایست قند پهلو باشد
و آنرا میتوان با شیر و آب لیمو همراهی نمود
پنجم چای میبایست چشم خروسی برنگ
و آژان ندیده در کمیت و کیفیت باشد

فرهنگ قهوه خوردن به پنج است
اوّل قهوه را تلخ میخورند و با دست راست پذیرا میکنند
دوّم قهوه را در فنجان به همراه شکلات سیاه یا کیک یا کنیاک میخورند
سوّم قهوه را کوچک و معین و بزرگ و با یک لیوان آب مینوشند
چهارّم قهوه را در ابتداء با عطرش میل میکنند
چون بیدار کننده و هوشیاری آورنده میباشد
و اعتیاد و خمیده گی را از بین می برد
و دستگاه عصبی را قوی میکند
پنچم قهوه را صبح و بعد از ظهر می نوشند

فرهنگ چهوه خوردن به پنج است
وقتی چای و قهوه را باهم به میزانی معین
مخلوط میکنند چهوه بوجود میآید
اوّل چهوه را به دو دست مینوشند
دوّم چهوه را به تنهائی میل مکنند
سوّم چهوه را قبل از نوشیدن به قطره ای
بیاد خالق و نیاکان به زمین میریزند
چهارّم چهوه را با عسل همراهی میکنند
پنجّم چهوه آرام کننده قلب و هوشیار کننده ذهن میباشد
و بنام یار و نگار و دلدار و دلبر و دوست میل میگردد

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

The Poverty , تنگدستی , Le Pauvreté

par Kourosh Garegani, mercredi 23 février 2011, 03:06
 
غمگین مگرد ز تهی دستی
چون دانی که زحق هستی

چنین باشد آزمون تنگدستی
بی نیازی ز هر جهت که هستی

برو شاد ذی گر یکتازیبا پرستی
هرچند که باده بدستی

Ne soit pas triste si tu es pauvre
car tu sais que tu es une vérité

parce que c'est comme ça pour prouver la pauvreté
c'est ainsi que tu es libre de toutes obligation de toutes directions

va t'en et vie heureux si tu es unicité d'une beauté de vérité 
malgré que tu porte ton gong vide avec toi

Do not be sad if you're poor
because you know you're a truth

because it is like to prove that poverty
thus you're free of all obligation of all directions

Go away and happy life if you are a unique beauty of truth
even though you wear your empty gong with you

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Moon , مه , La Lune

par Kourosh Garegani, mercredi 23 février 2011, 02:58
 
طلوع خورشید چابک سواران دراُفقم روی نمود
خم ابرو کشید پر و بال زدم روی نمود

به بادی زلفهایش در خروشید بزانوی خمیدم روی نمود
دستم به کف داروخانه لطفش چشید تب و تابم روی نمود

عقل و جان و دل جم شید پای ز سر و سرزپایم روی نمود
نفس دم بدم در سینه جوشید عطر وجودش به هوایم روی نمود

همچو ماهی برخسار مه شید طپش قلبم روی نمود
این خجسته روز به باشید خیر و مقدم روی نمود

ای جگر دیدهء زر خالص آه شید شب قدرم روی نمود
چه توان گفت جز صبر

ای هُدهُد نیکوصفت رو
به چرخ فلک گو دگر بار بکوشید که نگاه اویم روی نمود

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De BelgiqueThe Hero , یک مبارز قهرمان , L'Heros

par Kourosh Garegani, mercredi 23 février 2011, 02:15
par " kourosh Garegani", dimanche 6 février 2011, 23:55

Humanely the heroes of the history(story) are human beings who sacrificed themselves for causes.
the Otherwise dit:
1) for the others 2) for the relations 3) for them ordres4) for convections 5) and the law of causalités.
naturellement by knowing that a hero he raises himself(draws up himself) only but not any seul.
which defines Everything (s) is all in all and
is in all; and nothing is alone.
In another language all for one and one for all only to stay and express the life cause.
juste or not just it belongs to you of me dire.
some like this status in frame(executive) coolly with windows in an ambient climate has Shiraz de Pers Polis
for watch to you and me whom sound wishes is of rest by the middle we.
In spite of the indisputable prices(prizes) which have paid for a moment of silence and peace that we observe them together.

D'humainement les héros de l'histoire sont des êtres humains qui se sont sacrifié pour des causes. autrement dit:
1) pour les autres 2) pour les relations 3) pour les ordres4) pour les convections 5) et la loi des causalités.
naturellement en sachant qu'un héros il se dresse seul mais pas tout seul.
ce qui définit tous est en tous et
Tout(s) est en tout; et rien n'est seul.
Dans un autre langage un pour tous et tous pour un uniquement pour rester et exprimer la vie en cause.juste ou pas juste c'est à vous de me dire.
comme ce statut en cadre froidement avec les vitres dans un climat ambiant a Shiraz  de Pers Polis pour montre à vous et moi que son unique désire est de reste par mi nous.
Malgré les prix incontestables qui ont payais pour un moment de silence et de paix que nous les observons ensemble.

قهرمانان درتاریخ بشریت به تمامی
انسان های وارسته ای می بودند
که زندگی خود را فداکارانه قربانی علت های

۱) برای دیگران
۲) برای روابط
۳) برای نظم
۴) برای اعتقاد
۵)برای رشد و نمو میکردند و میدادند

و می با یست متذکر نمود که
یک مبارز قهرمان ، به تن هائی رشد و نمو میکند ولی نه در تنهائی
به گونه ای که میتوان تعریف نمود << همه چیز در همه چیز یافت میشود >>
ولی هر چیزی به تنهایی نمیتواند باقی بماند
مگر توسط تداخل همه چیز لمس نموده گردد تا به مرحلهء مشاهده ارتقا یابد

بزبان دیگر <<همه برای یکی و یکی برای همه>>
و فقط برای اینکه ماندگار گردند و علت تجربه را در زندگیشان بیان نمایاند
قادرند در چنین فضائی به حیات استقامت ورزند
درست یا نادرست این شما هستید که به بنده خواهید گفت
مثل این مجسمه دو سر اسب که هر کدام به سویی حرکت

را نمایان میکنند ولی هر جفتشان به دلایل و علتی به جا یا بهتر بگویم درجا مانده اند
و در همین لحظه توسط یک کادرشیشه ای سرد در یک
آب و هوای مطلوب شیراز در تخت جمشید محافظت میشوند
و حاکی از نمادی برای شما و بنده هستند که تنها میلشان
پس از گذشت دوره ها و عصرها

ماندن در میان ما و شما یعنی جوامع بشریست
و صد البته با توجه به بهای هنگفتی که پرداخته اند
برای یک لحظه سکون و صلح
که شما و ما در این زمان بایست ایم در کنار هم
و این لحظه سکوت و آرامش را بنگریم بهمراه آنان

 کوچک شما سفیر کلام  سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

PERSPOLIS
PERSIA
IRAN
SHIRAZ

۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه

The History , تاریخ , L'histoire

par Kourosh Garegani, lundi 21 février 2011, 19:15

خداوند تاریخ را بروی سنگ سبید و سختی حک میکند بنام روح
بشر انقلاب را بروی سنگ سیاه و سستی نقاشی میکند بنام ذهن
خداوند لحظه ها را می آفریند که حیات جاودانگی را به صفای زیبا پایدار نگاه دارد
بشر فرصت ها را شکار میکند که زندگی را به خفا از دست ندهد و بگذراند

Dieu a gravé l'histoire sur une pierre blanche et dure au nome de l'âme
humanité a dessiné le révolutionne sur une pierre noire et fragile au nome de mentale
Dieu a créé les instants que la vie éternelle sera en beauté et ambiante et sauve garder
humanité chasse les occasions pour passe sa vie en cachet et qui ne le perde pas

God engraved the history on a white and hard stone in the nome of the soul
Humanity drew revolutionizes him(it) on a black and fragile stone in the nome of mental
God created the moments when the eternal life will look stunning and ambient and saves to keep
Humanity hunts the opportunities for pass its life in stamp and which does not lose him(it)


 کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Pen , قلم , Le Plume

par Kourosh Garegani, lundi 21 février 2011, 17:45
    
نقاش ازل سیما سیمین زرین مه مهتاب را برنگ نهان نمود
گویش غزل گرما تن و جان پرتو هور تابان را به رنگ هویدا نمود
  
نگارنده ازل کیف و غزل حال جوهر قلم را به زنگ عسل نمود
بیننده ز قیل و خواننده به قال حرف و حدیث را به جُنگ رقصان نمود
   
le peinte divin Par le colore a caché le visage  rayonnante de la lune rouge
painted the colors it divine By hid his face glowing with the red moon
  
le chanteur  des poème par la chaleur  de sa voit
et le mouvement délicat de son corps peut révéler le brille du soleil
   
poem by the singer of the warmth of his shows
and the delicate movement of her body can reveal the sun shines
l'écrivain  en présentant de son résonnante du  
cœur et en tournant son plume dans son l'encre de l'être
et revenante sur le papier de son état d' âme du fusion peut faire en miel
le cloche de la fission de nid éternité
      
writer by presenting
resonant sound of the heart and turning his pen into his ink to be
and returning to the paper's state of mind of the merger may make honey
the bells of fission nest eternity

les téléspectateurs des images et les lectures des paroles
ils peuvent faire  danser  la  joie avec l'ouvre de l'écrivain 


viewers pictures and reading words
they can dance with the joy of the writer opens

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The Rising yours , برخیزید , Levez vous

par Kourosh Garegani, lundi 21 février 2011, 02:42
برخیزید ای مردم مُرده پرست
برخیزید ای شاعران دروغ شیرین
برخیزید ای چاپلوسان دستمال بدست
برخیزید ای مُفتیان ریش بدست
برخیزید ای فروشندگان وطن

برخیزید ای مُخربان دیانت
برخیزید ای بر باد دهندگان شرافت
برخیزید ای تاجران ناموس
برخیزید ای بازنده گان مُتملق
برخیزید ای دلالان نزول گیر

برخیزید ای گدایان رشوه خوار
برخیزید ای ابلهان خود متکبر
برخیزید ای قسم خوردگان ابلیسی
برخیزید ای معامله گران بازار حرف
برخیزید ای سیاستمداران دروغ مردم

برخیزید ای مسخران بی لبخند
برخیزید ای ماتم زدگان شادی
برخیزید ای معثیه خوانان خیانت
برخیزید ای تیره بخت پرستان
برخیزید ای سرنوشتان شوم پرست

برخیزید ای یورش کنندگان به عبادتگاه های خدواند
برخیزید ای سنگ دلان
برخیزید ای سر آهن سختان
برخیزید ای یزیدیان ظلم باطل برُخ
برخیزید ای بپا خواستگان اباطیل ظلمت

برخیزید ای تاریک فکران پوشاک ذهن
برخیزید ای جباران در خون غلتیده
برخیزید ای زمین گرفتگان بزور
برخیزید ای زمان شده گان سرآب
برخیزید ای پول پرستان رباه خوار

برخیزید ای ۳۳ سالان استبداد
برخیزید ای غازیان مزدور
برخیزید ای کام به کامان دور گردان
برخیزید ای سرخورده گان قبله نما
برخیزید ای گام به گامان بیکاره گی

برخیزید ای فقیهان آفتابه ز خصم
برخیزید ای بالغان تقلید
برخیزید ای مُردابان قیرگون
برخیزید ای چون این نیز بگذرد به آهنگ گناهی
برخیزید ای غل شدگان کین

برخیزید ای کف زنان جاوید و مرگ فسق و فُجور
برخیزید ای غوغا به پا کنندگان غاصب
برخیزید ای خیزندگان افعی زمان
برخیزید ای مُرده شوران زناکار
برخیزید ای سازندگان چاقوی بی دسته

برخیزید ای مکاران مُوکل
برخیزید ای غلو کنندگان شوره زار
برخیزید ای برخیزندگان نار و کاستی
برخیزید برخیزید وقت وقت شماست
هر چیزی بوقتش برمی خیزد

زیرا
آفرینندهء نور روشنائی
و ظلمت تاریکی خداست
و اوست پدید آورندهء رویدادهای خوب و بد
آمین
کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

The Dead Cemetery , مرگستان , Le Meurt De Cimetière

par Kourosh Garegani, dimanche 20 février 2011, 19:11
چشمها را بدودهء انتقام سُرمه میکشند
و برنگ عصیان مویرگهای چشم را سُرخاب می مالند
و با حرکتهای جست و گریخته
 رقص مرگ را پای کوبی میکنند

و فریاد بر می آرند با هنجره های سوخته
به شعارهای ذوب شده از خون داغ
مرگ بر این و مرگ بر آن و مرگ بر دیگران
و مرگ بر نیمهء پارهء همه و مرگ بر مرگ

خوردشان مرگ شده است
خوراک شان مرگ شده است
خواب شان مرگ شده است
آرزوی شان مرگ شده است

پوشاک شان مرگ شده است
آمیزش شان مرگ شده است
خاطر ات شان مرگ شده است
یادشان مرگ شده است

دیگر نام قبرستان را فراموش کرده اند
سرود مرگستان میسرایند
و دسته دسته زنجیروار با فراخوانی های مرگ وارنه
به سوی مرگ حرص میزنند و لح لح میکنند و میدوند

گویی که به کُهن ترین سوگ لالایی مرگ را میخوانند
ای کسانی که ردای و لباس عنکبوتی مرگ را بر تن کرده اید
و مردمک چشمهایتان را همچون
شهاب سنگی بر پیکر یکدیگر فرود می آورید

و ظُل زده در سقوط از صخرهای
نا اُمیدیتان به کوه پایه مرگ می غلتید
همانا بدانید که آلوده گان به آهنگ ناهنجاری
از سلامتی برخوردار نخواهند بود

و ویرانی و خرابی و سوگ بر جای میگذارید
به افکار کج نروید به دروغ مج نرهید و بی انصافی مکنید
چگونه است که بیرون نمی آید و به روشنایی نمی نگرید؟
چگونه است که به استقبال نور نمیروید؟

و میخواهیددر جور و ستم خود
 بسراغ تاریکی و ظلمت بشتابید
و به آرامش بی اعتنائید و بخون ریزی گرایش دارید
بر سر کدامین سفره طعام کرده اید که

کُشتن کُشت کُشتهء کُشتی را
کشت تن و پیکر و جسم و بدن و هیکل خود کرده اید
کدام کوزه ای را دیده اید که از کوزه گر بپرسد
که چگونه است که اینگونه مرا ساخته ای؟

و حال از شما میپرسم چگونه است که
 اینگونه خون خواهی و خون خورای میکنید؟
سخنان مرا نمی شنوید چون بوق و کرنای
مرگ در مرگ فضای گوشهایتان را پر نموده

و چشمانتان پرچم داس و چکُش و صلیب و مدال و جام
مرگستان را اعلم مرگ آشور
موژه گانتان دخیل بسته است
به خود خویش آیید چون وقت تنگ است

و در تنگنای آهنین تنفر
زنگ زدهء زم آه نت
فرصت مر یافتن را
نخواهی داشت.

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique