۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

The MAN , مرد , L'HOMME

The MAN , مرد , L'HOMME

par Kourosh Garegani, dimanche 24 juillet 2011, 23:53
 
سر بلندی و دلیری
پهلوانی آرد مرد را

سر افکندگی و بزدلی
فرو مایه بارد مرد را

شجاعان ز سیما و رفتار
مردانگی آرند مرد را

تیغ و دشنه و خنجر و شمشیر و تیر نامردان
به نیکی بیاراید مرد را

کینه توزان و دشمنان روزگار
صبور و مبارز آرد مرد را

زخم زبان حسودان و مشرکان دونی
پرورد بدرگاه یزدان تابنده مرد را

خوش به نگاهی و لبخند خاتونی خجل آرد مرد را
خاطره و یادگار اذاهان مانده گارد مرد را

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

The Best Quality , بهترین کیفیت , Le Meilleur Qualité

The Best Quality , بهترین کیفیت , Le Meilleur Qualité

par Kourosh Garegani, vendredi 15 juillet 2011, 03:29
 
هر کس چیزی را می ستاید
هر که چیزی را می ستاید
هر کی چیزی را می ستاید
هر کدام چیزی را می ستاید
هر کجا چیزی را می ستاید

یکی پوچی و هر چی
یکی طبیعت تازه
یکی بُت صنم
یکی یوسف انسان
یکی خدای یکتا

یکی مردی متین
یکی زنی بانو
یکی پیری مرشد
یکی جوانی رشید
یکی طفلی بی گناه

یکی کتاب دانش
یکی دفتر تاریخ
یکی تمدن ملت
یکی هنر ادب
یکی فرهنگ فنون

در تمام اینها چنانچه اوصاف و اخلاق نیکویی نباشد
در اصل پوز خندیست به خلقت خالق
که گر مقبول شود ز بی هوشی دور نیست
پس ز تمجید و تعریف و تکذیب و تعغیب و تملق
خسارت آید که خوی خسانست

ز دروغ جز دروغ بر نیاید که آنهم
مُفلسی ایست و بیچاره گی و بی حاصلگی و بی حوصله گی و پلیدی
لذا وقتی چیزی در کسی مُسما نمی یابد
باعث تمسخر میگردد که ریشه را مورد نابودی قرار میدهد
و فرد را رسوای عالم و آدم میکند

پس بهتر آن است
که قبل از قضاوت کمی و کمتری اندیشید
باشد که بهترین کیفیت
خود خویش را با صبر و مفیدگرایی نمایان نماید
که این است راستی مصلحت مُصلح

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

The Mill , آسیاب , Le Moulin

The Mill , آسیاب , Le Moulin

par Kourosh Garegani, mercredi 13 juillet 2011, 22:23
  
حروف در آسیاب دهان بزیر چرخش زبان خورد میگردد
و آرد پودر شده احراف را با بزاق و زبان خمیر مایه ای میکند به نام کلمه
چنانچه این کلمه در کورهء سینه سوخته گردد میشود عشق
و بوی عطرش به گوشه و کُنج و زاویهء و توی و اندرون دلها
خوش می یابد بنام آهنگ سکوت

و چنانچه در تنور مغز پخته گردد میشود دلیل و برهان و استدلال و راه و نتیجه
و بذهن ها زیورمیگردد بنام بانگ فریاد
یکی دشوارو فرمآن ریخته و یکی آسان و پرآهیخته
پختهء مغز همه جا و هرجا و اینجا و آنجا و کجا را به احراف زندگی میداند
سوختهء سینه هیچ جائی و ناجائی را بی عشق لایق حیات نمی دارد

وعشق همچنان نُقل زبانها زدوران بدورانست و زیباترین زیبائی هاست
زندگی زیوریست برگ درخت که به ساقه و شاخه و تنه و ریشه
و خاک آویزان گردیده و همچون اهل قبور باریست
ز بارهای چرخش و گردش آسیاب زمین
زندگی هر جائیست

زندگی نوبتی میباشد
و نقل و مکان میکند
زندگی عوض میشود و برقم میآید و برنگ می آمیزد
ولی عشق فرانک کهنه جدید و نو قدیم خارج از زمان و محدوده هاست
عشق الههء زهره به کهکشان اقیانوس هاست

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

To Complain , زدستت شاکی ام , Se Plaindre

To Complain , زدستت شاکی ام , Se Plaindre

par Kourosh Garegani, mercredi 13 juillet 2011, 14:02
 
زدستت شاکی ام یک صد گلبرگ گُل
می عطری به مشام ام به بوی سمُبل

مرا خواندی به این خاک گردوی ظل
نگفتی ام که چسان و بسان است به پُل

هر چرا را به بانگ نهی کردی ام
هر جواب را به لنگ امر کردی ام

گفتی بگو گفتم به چشم
گفتی نگو نگفتم ز خشم

دیگر بس است بنده نوازی ام
دیگر کس است خنده سازی ام

مژدهء مسیح بی مسیح به مسح که زنی
ظهیر یاور به ظهور در ظفر که زنی

رو رو زین ره کیش
که جز خود خویش

دیگر و کس نتوان زنی
به خویش ام گذار ای طالب طلب مطلوب زنی

تو را بخیر و خداحافظی
مرا بسلامت و خیرحافظی

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

The Circumcision , ختنه , Le Circoncision

The Circumcision , ختنه , Le Circoncision

par Kourosh Garegani, samedi 9 juillet 2011, 11:40
 
عبید زاکانی را گفتند اسلام را چگونه دیدی؟
گفت دین عجیبی است
چون اگر به آن وارد شوی سر آلتت را می برند
و اگر بخواهی خارج شوی سر خودت را!!! نظر شما چیست؟

مسئولیت در تمام جوامع بشری امری غیر قابل اجتناب ناپذیرفتن است
ولی انکاری نیست و در پذیرفتن آن نیز اصراری نیست
ولی برای آموزش اولیه آن و شناسائی آن به افراد مسئول پذیر
پیشقدمدی و بدایتی لازم است که آنرا در هر کسی تاب و توانی نیست

لذا این قرعه بنام مردان و جوانمردان ۷ اقلیم افتاده و با بریدن پاره پوست آلتشان
می آموزند که سر سود جوئی نمی بایست کنند
و فضولی را در هر کاری نمیبایست کرد
و چنانچه بر حسب اتفاق به سوراخ و حفرهء لیز خوردندی

و وارد جریانی شدندی میبایست تمام جوانب امر را پذیرا گردندی
زیرا خود خویشی از محیط جدا نیست
و تحط تأثیر هر ظابطه و رابطه قرار میگیرد
و با سلب آن زندگیهاست که بخطر خواهد افتاد

لذا اولین کسی که سر خود را از دست خواهد داد خود فرد فرد است
و این نه بدین و نه به مذهب و نه به کیش و نه به مسلک و آیین فرد ارتباطی دارد
این بهائیست که کاینات برای هر فرد مسئول پذیری بکنار گذاشته
و اسلام و جهودایسم نیز به شیوه خود این بار گران را به مردانش میآموزد

و برای فهم آن میبایست
در وحلهء اول یک مرد میبود
و یک انسان آزاد به کُنش
و ایمان دار به روش
.....

باشد که آقای عبید زاکانی
این فرصت تأمل را پیدا نکردند که بدانند
این پیمانیست میان آدم ع
و خود خویش که بیاد آرد

که سنگ تیزی را برداشتن و پاره پوست آلت خویش را به ختنه بریدن
بهای سر پیچی از قوانین کاینات و خالق جهانیان است
که میبایست پذیرفت مسئول بودن را در سلول نیاز انزوای غماز تنهایی راز به هشت روز و بهتر آنست
که آدم بدست خویش توبیخ و تنبیه و تصحیح و تقبیح و تشویق شود تا بدست دیگری سر ز تن جدا یابد

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

The Matier Crude , مادهء خام , Le Matier Brut

The Matier Crude , مادهء خام , Le Matier Brut

par Kourosh Garegani, jeudi 7 juillet 2011, 00:00
 
مادهء خام
کهنه گرایی نو گرایی عقل گرایی دگر گرایی خودگرایی
فرهنگ تدبیری نظریست که در باریک راه دانستن بچشم تفکر میگردد
و در پیچ و خم های خیال پیموده می گمارند

آنان نسلی کز خود و نیمهء خود و سر خود و نخود و بخود
ارزشهای بیگانه بمثل بزرگ میکنند
و پی در پی عصر و دوران و زمان و ساعت و وقت زندگی امانتی شان
را در تضاد با عصارهء تشکیل دهندهء جایگاه قرار گرفته

و ریشهء عمقی که فرو رفته و مرکز محیطی را که مشغول نموده
و فضائی را که نمودار مینمایند و باز تابی را که پژواک میکنند
نالهء جریان و جنبش و جهش و جرئش و جزئش
نیست نیست و هست هست اعلامی را بدارند

که وابستگی و چسبندگی و همبستگی را در زبان جدائی برنگها لباس
و لهجه و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی میکنند
و خُردگرائی را در بی خدائی خردگرائی اعلم دارند
بُن بیخ شانس شان و یاد شأن اُنس او بخیر در خور شایستگی شان باشد
 
کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique