۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

To FIND Your Self, یافتن خود خویش , De TROUVER Soi Meme

To FIND Your Self, یافتن خود خویش , De TROUVER Soi Meme

par Kourosh Garegani, lundi 30 mai 2011, 01:28
 
آری ارزشش را داشت و دارد و خواهد بود داشت
همینکه بدانی و میدانی و آموختی که دانسته ات
یعنی انجام زندگی دادن را به خود و دیگر خویشی انتقال دهی

سهم عظیمی را در چرخش و گردش گیتی بعمل آوردی
و این تنها و تنها تو بوده ای که میتوانستی و میدانستی
و میخواستی مسئولیت را پذیرا گردی

مسئولیتی را که کس دیگری لیاقت و شایسته گی آنرا
به اندازه کافی نداشته بود پس لذا سالها سپری گشت تا تو بدانی
می توانی آن تویی بشوی که الآن من هستی

یعنی منی که از تو جدا نیست و تویی که از من بنزدیکی دور نیست
آری لازم است که گاهی در نقطه ای دور واقع گردی
و وقوع تولد خود خویش را بنگری

و ببینی چگونه زیبایی خلق میگردد
و جلوهء آفرینش را در طبیعت به خداوندگاری مییابد یگانه و یکتا
آری ارزشش را داشت و دارد و خواهد بود داشت

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه

The Arrow Of Safety , پیکان سلام درود , Le Flèche De Salut

The Arrow Of Safety , پیکان سلام درود , Le Flèche De Salut

par Kourosh Garegani, dimanche 29 mai 2011, 14:39

پیکان سلام درود میشکافد سینهء جسم و جان و کلام
گوش هوش شفاعت میدهد به نُقل روح علیک السلام

صدای طنین دلنوازت فراخوان خداوندگاری میدهدم
ای مرغ خوش الحان تو هُدُهد سلیمانی یا کبوترایزد پیام

تو زناکجا کجائی که بوی گُل عطری شنیدم و ننچیدم
پژواک نغمهء آواز روانت به سماء می خواندم

مد رود سخن خوش پریت همچون سلاله میداردم
بخوان بخوان ای بانو قوی افلاک پری تاک پاک خاکیم

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

That Doctor A.SHARIATI to Hakim A. FERDOSSI , از دکتر شریعتی تا حکیم فردوسی , De Docteur A.SHARIATI AU Hakim A.FERDOSSI

That Doctor A.SHARIATI to Hakim A. FERDOSSI , از دکتر شریعتی تا حکیم فردوسی , De Docteur A.SHARIATI AU Hakim A.FERDOSSI

par Kourosh Garegani, dimanche 29 mai 2011, 08:38
!!مردها در گسترهَ عشق، به وسعت غیر قابل توجه نامردند!!
برای اثبات کمال نامردی آنان، تنها همین بس که در مقابل قلب ساده و فریب خورده ی یک زن،
احساس می کنند مَردند
...!!!
تا وقتی که قلب زن عاشق نشده، پست تر از یک سگ ولگرد، عاجزتر از یک فقیر،
و گداتر از همه ی گدایان ساحره، پوزه بر خاک و دست تمنّا به پیشش گدایی می کنند...؛

امّا همین که خیالشان از بابت قلب زن راحت شد، به یکباره یادشان می افتد که خدا مردشان آفرید!!
و آنگاه کمال مردانگی را در نهایت نامردی جستجو می کنند
...!!!!
"دکتر علی شریعتی

زن و اژدها هر دو در خاک به
جهان پاک از هر دو ناپاک به
زنان را ستائی سگان را ستای
که یک سگ به از صد زن پارسا

شاهنامه فردوسی
حکیم ابولقاسم ابو منصور فردوسی

زنان را به گیتی بود یک هنر
نشینند و زایند شیران نر

شاهنامه فردوسی
حکیم ابولقاسم ابو منصور فردوسی

با توجه به این که
مردان و زنان در بالین و آغوش زنان زائیده شده و به شیر خوراک میگردند

و باز لازم به تذکر ست
که بشر هر آنچه خورد آن شود

البته میبایست دید که این گفتار دکتر علی شریعتی
در کدام شرایط و تحت عنوان چه مطلبی در کدامین کتاب ایشان

و در چه مقطعی از بینش ایشان گفته شده است
و بنده بالشخصه از دکتر چنین پرسشی راخواهم نمود که
شما نیز بعنوان یک مرد خود را در این وادی قرار خواهید داد یا خیر؟

که متاسفانه خود ایشان حضور ندارند ولی اینرا میتوان از طرفداران ایشان یا
خود دوست گرامی که این مطلب راعنوان نموده پرسید.....
و اینکه منظور خودایشان از پرسش چنین سوالی و نظر خواهی چیست؟

و سوالی که میبایست زمیمهء این پرسش نمود این است که آیا خود شما
دوست گرامی در زندگی مردی را به عنوان پدر یا برادر یا شوهر یا دائی یا دوست
داشته اید و چنانچه به مطلب دکتر شریعتی استناد میورزید یعنی اینکه بسیار واضح است که

همه مردها را در این متن میگنجاند چون دکتر گفته و تایید نموده لذا
 پس این مطلب نیز میتواند صادق باشد که از چنین مردانی
زنانی نیز پدیدار میگردند که آنها هم در این حوضه بی تقصیر نخواهند بود......

و نامردی و نازنی بصوت یک حلقه در عالم گیتی
 به گردش خواهد ماند
و دوم اینکه حتی اگر نسبی باشد و یا مطلق باید دید آن مردان و زنان

در آغوش و در بالین کدام زن رشد و نمو کرده
و تحت کدامین شرایط و ظوابط و روابط و قید و بند
این عمل نامردی و نازنی را به گونه ای از قوه به فعل در آورده اند ......

حال خود شما چی فکر میکنید دوست گرامی
بنظر شما کدام یک را میبایست پذیرفت

حال خود شما چی فکر میکنید دوست گرامی
بنظر شما کدام یک را میبایست پذیرفت

 نامردان دکتر علی شریعتی که خود او نیزیک مرد می بود؟
یا گفتار حکیم ابولقاسم ابو منصور فردوسی که خود او یک مرد پارسا می بود ؟

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

THE SUICIDAL , خود دیگر کُشی , LE SUICIDE

THE SUICIDAL , خود دیگر کُشی , LE SUICIDE

par Kourosh Garegani, samedi 28 mai 2011, 15:17
رخنهء عیوب در تار و پود مدنی
میخراشد هستهء جامعه خانوادهء فرد را

خنجرغیوب در تار پود قضائی
میخراشد هستهء جامعه خانوادهء فرد را

دشنهء عقوب در تار پود سیاسی
میخراشد هستهء جامعه خانوادهء فرد را

رُسوخ خوروف در تار پود روان
میخراشد هستهء جامعه خانوادهء فرد را

خراشیدن و پوسیدن را رها کنید
ای بیخردان سموم گسار

امانت خود خویش را به قتل مرسانید
به که میسپارید آنچه را که از آن خود ندارید

چه چیز را میستائید
که ستانیدن ندارد

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The CORPSE , جسد , Le CADAVRE

The CORPSE , جسد , Le CADAVRE

par Kourosh Garegani, samedi 28 mai 2011, 14:04
 
جسدم را یافت نخواهی کرد ای کرده را به کرده
بسیار دل نشین

سخن نفسم را نخواهی شنید ای گفته را به گفته
بسیار گوشنواز

روی و رُخسارم را نخواهی دید ای دیدهء به دیده
بسیار چشم نگار

بدلالت و درآیت و فرآهیختگی ببخش مرا ای همگان و همه آفریده
گر غلط گویم و راست

گویم من آنچه آید که او خواست تلخ و شیرین گداخته
نه به نازم و نیاز نه به تازم و باز

هر چه هستم آن هستم
خود توی خویش پرداز

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

The Littel LOVE , کودک عشق , Le Petit D'AMOUR

The Littel LOVE , کودک عشق , Le Petit D'AMOUR

par Kourosh Garegani, vendredi 27 mai 2011, 01:25
 
عشق علم ادب است
و زبان کودک سخن عشق میباشد
زبان کودک را کودک می فهمد
بخاطرهمین خداوند کودکان را دوست میدارد
چون سر تا پا عشق اند

بیائیم یک کودک عشق
بی گناه و کامل و انسان باشیم
هنوز قطار و اتوبوس عشق در امتداد لحظات
منتظر مسافران مهر و سحر خیزان رستگار
و آزادگان دو جهان و فیروزگان رنگین کمان میماند

درنگ نکنیم
و سوار بر ارابهء شهابگین
محبت بیکران گردیم
زیرا
همه عشقیم به معشوق

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ خرداد ۵, پنجشنبه

The Donkey knowledge , دانش خر , la Connaissances D'âne

The Donkey knowledge , دانش خر , La Connaissances D'âne

par Kourosh Garegani, jeudi 26 mai 2011, 01:02
    
هر کج و لج مووجی لوءلوء نداند گوهرست
زین کتاب و زآن فقیه آخر نداند خرخرست
گنده لات مکتب پالون قبیه گر هم بداند شرخرست
ای دخمل و مخمل پسرعلم عشقست که سرورست

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

The Blood Tears , اشک خون , Larmes De Sang

The Blood Tears , اشک خون , Larmes De Sang

par Kourosh Garegani, mardi 24 mai 2011, 22:49
 
خنده ها گمگشته در کوی و کوچه و میدان
دیگر لطیفه و طنزی تبسم را نمی آفریند
غمخانه مردم گاهها مملو از درد و خون گریهاست

مردم با دوبار شنیدن یک فکاهی دیگر بخنده نمی آیند
همان مردم باشنیدن هزار و یک مصیبت
هزاران هزار قطرهء خون آبهء اشک

را از چشمانشان سرازیر میکنند
عجب مردم ملت عجیب امتی هستند
که لبهایشان بخنده نمیرود

ولی چشمانشان به مرگ میرود
و اشکانشان به اشک
پشت اشک روان است

نه اشک شوق
نه اشک ذوق
نه اشک شفیق
نه اشک شواهق
نه اشک شوارق

بلکه اشک شماتت
عجب مردم ملت عجیب امتی هستند
این خلق چه بروز و روزگار

نیاکان و نی مده گان و ینده گان و مانده گان و زنده گان خودخویش آورده اند
خدایا به انت ضار ویشت به آنها رحم کن زیرا آنها هیچ ترحمی بر هم ندارند
ای مهربان مهربانترین ای بخشنده بخشایشگر

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

WOMEN AND MAN , زن و مرد , LA FEMME ET L'HOMME

WOMEN AND MAN , زن و مرد , LA FEMME ET L'HOMME

par Kourosh Garegani, mardi 24 mai 2011, 01:02

آزادی با تو ای زن سرائیدن دارد
برابری با تو ای مرد سرائیدن دارد

بیتائی با تو ای زن سرائیدن دارد
یکتائی با تو ای مرد سرائیدن دارد

انسان با تو ای خداوندگار ام سرائیدن دارد
عشق با تو ای پروردگار ام سرائیدن دارد

خدائی با تو ای رب ادب ام ستائیدن دارد
دریائی را با تو ای معبود ام شنائیدن دارد

قله ای را با تو ای مقصود ام نورد دیدن دارد
جنگلی را با تو ای منظور ام شکافیدن دارد

بادی را با تو ای منصور ام وزیدن دارد
اقیانوسی را با تو ای مسعود ام عُمقیدن دارد

صحرائی را با تو ای مالک ام پیمودن دارد
کهکشانی را با تو ای مجید ام عرشیدن دارد

دوستی را با تو ای محبوب ام مجذوبیدن دارد
همه چیز و نا چیز و هر چیز و شی چیز و چیز چیزی

را با تو ای محجوب ام مکشوفیدن دارد
نوشیدن با تو ای جانان جان ام مستیدن دارد

پس مینوشم می صفایت را بسلامتی در تو و با تو
ای معشوق ام که جان به جانان جان سپردن دارد
کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ خرداد ۱, یکشنبه

LIFE IS LIVE IN LOVE , حیات زندگی به عشق است عشقی , LA VIE EST VIVRE EN AMOUR

LIFE IS LIVE IN LOVE , حیات زندگی به عشق است عشقی , LA VIE EST VIVRE EN AMOUR

par Kourosh Garegani, dimanche 22 mai 2011, 20:54
 
در ابدی بودن حیات شکی وجود ندارد
درگذشت گذشتهء حیات شکی وجود ندارد
در آمدن فردای حیات شکی وجود ندارد

و حال را گزراندن به حیات که فردا خواهی بود یا نه؟
و حال را گزراندن به حیات که دیروز بودی الآن چه؟
و حال را گزراندن به حیات که آنقدر زندگی کن که میخواهی یا نه؟

و حال را گزراندن به حیات که زندگی را کردی یا نه؟
و حال را گزراندن به حیات که زندگی را به انجام زندگی رسانیدی یا نه؟
به آن شک کن!!!!!!!

زیرا این پرسشی است که در نهایت ذره بودن
در حیات از حیات خود خویش میبایست پرسید
و آن زمان که میخواهی این پرسش را پاسخ گوئی

آنقدر کوتاهی و لجاجت میکنی
که هم وقت پرسش کردن را از دست میدهی
و هم وقت جواب یافتن را باز نمی یابی

و هم وقت شک را به شک نمیدانی
و هم زندگی را به حیات وآ میگذاری
و هم خود خویش را به وآپسین لحظات به فراموشی می سپاری

پس
زندگی حیات کن برای زندگی
و خویشی کن برای خوشی
و دل خوشی کن برای دوستی
و خودی را دیگری کن برای زندگی
و زندگی را خود خویشی کن که حیات دیگری در تو زندگی یابد

آنوقت میدانی که زندگیت حیات یافته
وهستی و خواهی بود
و آنچه بودی خواهی ماند یعنی حیات زندگی

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

ONLY HIM COMING ALON , تنها او به تنهائی خوش آید همی , SEULEMENT LUI VIEN SEUL

ONLY HIM COMING ALON , تنها او به تنهائی خوش آید همی , SEULEMENT LUI VIEN SEUL

par Kourosh Garegani, dimanche 22 mai 2011, 16:29
 
بشر ها به آموخته گی فراموش میکنند
مردها زود بتحمل و صبوری دیرینه فراموش میکنند
زن ها خیلی زود به اقتضای زمانه و عادت ماهانه فراموش میکنند
زیرا در زیر خروارها سکون خویش را به دستان سکوت فریاد مسخ و دفع میکنند

و ساکن مقبرهء خیال تکنولوژی و فن آوری در قصر ملنگین شده ای میگردند
چون که دشمن با ساز و دُهول بزاق عتشش را مترشح میکند
و حریفان اش را بخواب علم ثروت می میراند

و به آنها آرزوهای سنگی دشوار تغذیه
و خیالات واهی سهل تزریق و آویزان میکند
تا در قالب غلبهء خود چیره باشند و بمانند

سلام درود بر شما یاران و یاوران بیداری
که با شجاعتی دلاورانه آرزوهای سنگین چاله های فلاکت و فضائ
مسموم و غداران ظالم را از دل و دماغ خویش راندید
تا لحظه به لحظه جویای بیداری ایمان باشید

و برای اینکه در بی زمانی به آنزیم عمل لحظهء بیداری قدم نهید
و پیوسته و آهسته شهد دانا
و بُرنای خردجان آفرین را به کام رویائی مزه وضوء کشید
ای دلپذیران دیدهء حق و راستی

به درستی اطمینان بدانید
به درستی اعتماد بدانید
به درستی افتخار بدانید
به درستی انتخاب بدانید
به درستی انتظار بدانید
زیرا
دژخیم بتنهائی نمی آید همی
عشق بی یار نمی آید همی
جنگ بی جدال نمی آید همی
دهول بی نواز نمی آید همی
عشوه بی ناز نمی آید همی
خانه بی معمار نمی آید همی
وطن بی عطر بو نمی آید همی
خبر بد تنها نمی آید همی

مهر بتنهائی می آید همی
خبر خوش بتنهائی می آید همی
تنها او به تنهائی خوش آید همی

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

The MIRROR did not SMELL , آئینه بوئی ندارد , Le MIROIR n'a pas ODEUR

The MIRROR did not SMELL , آئینه بوئی ندارد , Le MIROIR n'a pas ODEUR

par Kourosh Garegani, samedi 21 mai 2011, 13:12
 
سلام
ای شه و شهزادهء عزیز دوست گرامیم
سلام
ای فقیر و حقیر لذیذ حبیب دوستداریم

با دوست زیستن حلقهء زوج بقاست
زین حلقه دوری جُستن گلنار فناست

در پی دلبری خُفتن رویائی بی انتهاست
زین رویاء روی گردانیدن خود زندانی هاست

بوی دلجوئی یافتن همی یار خداست
سیر بی اسفار کنی سیلی جداست

گر تن و پیکر به هر خوان ایستن کند دانی دونیست
ز قمر آموز که کن اد روح و روان بهر گاه ایست

تا مهتاب بسوزاند جسم و بدن ثریای باشست
خدا انسان طبیعت آدم عشق بحر هر روزگارست

بهاریدن با بود معبود گاهست
بخرام و نزد خویش آی که این معشوقیست

پرتو آسودگی زین درخشش خورشیدگیست
آئینه شکننده و بوئی ندارد ز بوی خویش جوی که این آئین گیست

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

COME All together , بیائید همه باهم باشیم , VENEZ tous ensemble

COME All together , بیائیدهمه باهم باشیم , VENEZ tous ensemble

par Kourosh Garegani, samedi 21 mai 2011, 04:15

بیا ای یار و سر باز
بیا ای دوست و دشمن

همه مال هم باشیم
همه غمخوارهم باشیم

همه فعال هم باشیم
همه قانون هم باشیم

همه دین هم باشیم
همه شادی هم باشیم

همه درمان هم باشیم
همه آزادی هم باشیم

همه خاک هم باشیم
همه آسمان هم باشیم

همه ماه هم باشیم
همه ستاره هم باشیم

همه نورهم باشیم
همه دریای هم باشیم

همه یک تن با هم باشیم
همه اُمید هم باشیم

همه سخن هم باشیم
همه عشق هم باشیم

همه روح هم باشیم
همه جان هم باشیم

همه رنگین کمان هم باشیم
همه می ناب هم باشیم

همه مسئول هم باشیم
همه بیدارهم باشیم

همه حافظ هم باشیم
همه چشمهای هم باشیم

همه دستهای هم باشیم
همه گوشهای هم باشیم

همه پیغام هم باشیم
همه همدل هم باشیم

همه همقدم با هم باشیم
همه یکی با هم باشیم

همه یکپارچه با هم باشیم
همه باش هم باشیم

همه یک صدا باهم باشیم
همه مهد مسیح باشیم

همه مسیح خدا باشیم
همه مهدی یک ناخدا باشیم
       
کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعه

DANCE WITH GOD , رقص با خدا , DANSE AVEC DIEU

DANCE WITH GOD , رقص با خدا , DANSE AVEC DIEU

par Kourosh Garegani, vendredi 20 mai 2011, 01:18
خدایا میگویند که اسلام در خطر است
ولی این جانهای اُمت بینواست که خطرست

خدایا میگویند که مسیحیت در خطر است
ولی این دلهای مردم پاکباخته است که خطرست

خدایا میگویند که کلیمیت در خطر است
ولی این تن های ملت سوخته است که خطرست

خدایا میگویند که زرتشتیت در خطر است
ولی این پیکرهای آداب است که خطرست

خدایا میگویند که تمدن باستانی در خطر است
ولی این فرهنگ تولد هاست که خطرست

خدایا میگویند که هنر دانش در خطر است
ولی این تکنیکهای فن آوریست که خطرست

خدایا میگویند خانواده در خطر است
ولی این جوامع بی مرز است که خطرست

خدایا میگویند اهل بیت خدا در خطر است
ولی این بیخدائی است که خطرست

خدایا میگویند
مردم باور ندارند که توانایی باور دارند
ولی این باورهای غلط است که بارورست

خدایا میگویند
ملت باور ندارند که دانایی باور دارند
ولی این تکرار اشتباهات مکررست که حماقت آورست

خدایا میگویند
امت باور ندارند که خلاقی باور دارند
ولی این تقلید کورکورانست که خفقان کاربرست

خدایا تو خود خطر آفرینی پس خاطر را خود گردان بیخطر
در صلح بی جنگ و آرامش بی رانش و عشق بی تنفر
دوستی بی دشمن و خوشوقتی بی بخت و فکر بی کفر

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

The lesson of the LOVE , درس عشق , la leçon de l'AMOUR

The lesson of the LOVE , درس عشق , la leçon de l'AMOUR

par Kourosh Garegani, lundi 16 mai 2011, 01:16
 
چشم در مقابل چشم
پیکان نگاه را به قلب مردمکها رها میکند بنام عشق

لب بروی لب
گلنار قرمزین را طلب میکند بنام عشق

دست در دست
داغی نوازش را به هم می آساید بنام عشق

سیما به سیما
زشت پلید را به بهشت برین دعوت می نماید بنام عشق

سینه به سینه
قلب زندانی را می طپاند بنام عشق

دوری و بی وفائی
نزدیکی را بیاد میکند بنام عشق

چهره خمیدهء دلربای
مرثیهء انتقام را به سوگ میخواند بنام عشق

یکی سرشار از رنج و درد و درمان بی روا
یکی مملو از سرزنش و قصاص و حبس بی نگار

کجاست آن عشق معشوقانه
میان آسمان بیکران و زمین پُر کلام

کجاست آن عشق
افسانه همیشه جاودان

کجاست آن پیوند
لیلی و مجنون اندر خُمار

کجاست آن عشق
عبرت و مشق روزگار

برندگی عشق ز عیش و شرمنده گی نیست
بُرندگی عشق ز پیش و شورنده گی نیست
پرندگی عشق ز بیش و شیرین قنده گیست

بخوانید درس تن فرعشق را بنام عشق
که عشق بهنام عشق است بنام عشق

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

The Maestro Music , آهنگ استاد , Le Musique De Maestro

The Maestro Music , آهنگ استاد , Le Musique De Maestro

par Kourosh Garegani, mercredi 11 mai 2011, 14:22
 
چشم به چشم در گردنهء روزگار
لب به لب در پرتگاه تنهائی
پلک به پلک در سهمناکی تاریکی

پله به پله در سقوط ظلمت
نُت به نُت در پرتو مهتابی
موج به موج در لرزش نسیم

پرده به پرده در یگامهء موسیقی
کشیدن انگشتان بروی هالهء گوش نگارست
و زم زمه کردن نجوائی یست

که او را فرا میخواند به رقص یکتائی
در شبستر روستای دل
حال بنواز ای آهنگ استاد

که وقت وقت شنیدن
آوای خوش
رقص هنر است

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

Too much..... , بیش از حد , trop des.....

Too much..... , بیش از حد , trop des.....

par Kourosh Garegani, mercredi 11 mai 2011, 00:53
 
Too much of justice kills the justice
Too many texts legislative kill the law

Too many lies kill the truth
Too much of objectivity kills the freedom

Too much intellectuality kills the feeling
Too much of individualism kills the family

Too much of injustice kills trust
Too much of fear kills the perseverance

Too much of disappointment kills the hope
Too much of corruption kills the relationship

Then stop the play too much
Because enough is enough

حاکمیت بی بیش از حد عدالت را میکشد
قانونمندی بیش از حد دادگری را میکشد

دروغ بیش از حد حقیقت را میکشد
بی خبری بیش از حد آزادی را میکشد

روشنفکری بیش از حد احساس را میکشد
فردگرائی بیش از حد خانواده را میکشد

بی عدالتی بیش از حد اطمینان را میکشد
ترس بیش از حد پشتکار را میکشد

فریب بیش از حد اُمید را میکشد
فساد بیش از حد رابطه را میکشد

پس متوقف کنیم بازی بیش از حد را
چون به اندازهء کافی به اندازهء کافی را میکشد

Trop des justices tuent la justice
Trop des textes législatifs tuent la loi

Trop des mensonges tuent la vérité
Trop des objectivités tuent la liberté

Trop des intellectualités tuent le sentiment
Trop des individualismes tuent la famille

Trop des injustices tuent confiance
Trop des peurs tuent la persévérance

Trop des déceptions tuent l’espoir
Trop des corruptions tuent la relation

Alors arrêter des jouer trop
Car trop c'est trop

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

the love is in the pocket , عشق در جیب , l'amour est dans votre poche

the love is in the pocket , عشق در جیب , l'amour est dans votre poche

par Kourosh Garegani, lundi 9 mai 2011, 20:44
 
When the love is in the pocket we feel disarming.....
When the love is in hands one would say that the voice passes silently......
When the love is in on lips one died to kiss....
When the love is in eyes one to bruler of flame of loved....
When we have the love we arise no Questions one to act one quality of the lover

وقتی که عشق را در جیب خود احساس میکنید
 .....خلع سلاح اید
وقتی که عشق را در دستانتان احساس میکنید
..... عبور صدای سکوت را لمس می کنید
وقتی که عشق را بروی لبانتان احساس میکنید
..... به بوسه می میرید
وقتی که عشق را در چشمانتان احساس میکنید
.....به شعلهء معشوق می سوزید
هنگامیکه در عشقید دیگر پرسشی نیست
…..و دوست دارم را انجام خواهید که آن عشق است

Quand l'amour est dans votre  poche on se sent désarmer.....
Quand l'amour est dans vos mains on dirais que la voix passe en silence......
Quand l'amour est  sur vos lèvres on mourais de baiser....
Quand l'amour est dans tes yeux on bruler de flamme de bien aimé(e).....
Quand on a l'amour on se pose pas des Questions on agir on qualité de l’amoureux

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

JOYFUL MOTHER'S DAYS , روز مادر مبارک باد , JOYEUX FÊTES DES MÈRES

JOYFUL MOTHER'S DAYS , روز مادر مبارک باد , JOYEUX FÊTES DES MÈRES

par Kourosh Garegani, lundi 9 mai 2011, 00:21
 
زنان و مردان عاشق با خاطراتشان زندگی میکنند مادر
میان این همه شکایت و حکایت تنها نام تو هست
که مرحم زخمهای زندگیست مادر

جوهر هفت اقیانوس در نوشتار نامت قلم را میرویاند مادر
پدران کران و بیکران لاف از عشق تو میزنند مادر
تربیت دل را تو مهرشید می بودی مادر

اویس بفرمان تو ره برسول نمود و بازگشت بیدرنگ مادر
هر چه گویم و هر چه نمایم و هر چه نگارم چه کنم
که زبان دهان و دل قاصر از وصف توست مادر

ای شیرین دل و جان و ای شأن روح و روان
هفت آسمان خاک زیر پای توست مادر
تندیسی از نام پیکرت بزرگ و کودک را خنده و بوستان است مادر

جلوه و تجلی بی همتائیت بینهایت بیتای کیهان است مادر
ما در خیال چهرهء مه رویان و هالهء نور را به تو مامان زنیم مادر
جانم به فدایت ای عزیزتر از جانان مادر

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

GOOD MOTHER'S DAY , خجسته باد روز جهانی مادر , BONNE FÊTE DES MÈRES

GOOD MOTHER'S DAY , خجسته باد روز جهانی مادر , BONNE FÊTE DES MÈRES

par Kourosh Garegani, dimanche 8 mai 2011, 22:21
 
بر سر و رویم نهادی دستی ز مهرت مادر
بخواندی لالائی عشق به گوشم مادر
بگذاردی پستان محبت را بدهانم مادر

در آغوشت بیآموختم که تنها تو عزیزی مادر
آنکه به گرمابه شست و شویم میداد تو می بودی مادر
آنکه ز آبگوشت لغمهء داد اوّلینم هست مادر

به لباس هر صبح و شام می پوشانیدم مادر
کرد شانه به موهایم و بوسه ای بر گونه هایم مادر
تیمار و درمان نمودی دردانم مادر

به بالین سرم بنشستی بیدار ماندی مادر
به مدرسه کردی همراه و روانم مادر
مشق شبم را میکردی دیکته مادر

مینواختی دعای سبحان بر جانم مادر
آب پاک را می پاشیدی پشت پایم مادر
زم زمهء رضوان میخواندی در کارم مادر

مادر تو همه تن و روانم مادر
ز نوک پا تا فرق سر دوستت میدارم مادر
خجسته باد روز جهانی مادر بر تمامی مادران

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

ANTI VIRUS , آنتی ویروس , ANTI VIRUS

ANTI VIRUS , آنتی ویروس , ANTI VIRUS

par Kourosh Garegani, dimanche 8 mai 2011, 05:01
 
روز و شب همهء همگان بخیر
پندصالح ام می گوید که مُشّکلاتی دارید که گنگ مینماید
و شما را در مشکلاتی پیچیده غرق میکند
حضور ام در این لحظه از ساعات وقت
وقوع این مداخله را لازم میدارد

زیرا چنانچه شما نمیخواستید سخنی بگوید
و صحبتی کنید مرا حاضر نمیدانستید
پس فرار بمدت مدید خسته کننده و طاقت فرسا میباشد
برای اینکه بیابید چه میخواهید؟
و یافتن اینکه که هستید؟

و تا به کنون هنوز جوابی را پیدا نکرده اید
و با جمع آوری دلایل فرهنگی
و تکه های استدلال سنتی
و قطعات برهان تمدن ملی مذهبی
حتی نتوانستید خود را متقاعد نمایید

آری شما را به ویروسی مبتلاء نموده اند
که عمل کرد این بیگانه در تن و پیکر شما
یک آ یک و تک تکتان را مسلح میکند
به چه؟
هم اکنون سوألی به ذهنتان خطور میکند

و آن پرسش را اینگونه عنوان مینمائید
مرا برای چه انتخاب نموده اند؟
می بینم که چنان جذب این سوأل شده اید
که حتی هیچکدامتان بخاطر نمی آورید هیچ را
بله در آغاز این انتخاب خود خود شما می بوده و نه بیگارگان

زیرا خود فضای پروریدن را در خویش فراهم نموده اید
و خود را داوطلبانه راهی میدانهای گوناگون مطیع میساختید
بدون اینکه بدانید که هر اشتباه و خطاء و خبط و غلطی
شما را برای سقوط آزاد آماده میسازد
بله مسبب این انتخاب تلخ کسی غیر از خود شما نیست

و تمام داستان و قصه و حکایت و افسانه و نقل قول
در همین جا یعنی اینجای شما گذشته و بوقوع پیوسته
و تک تک و یک آ یکتان را در انجام
و جریان کارها در نقش بسزایی ایفای میکرده است
به همین خاطر تصویرها و مُشّکلاتی را با برنامه ریزی دقیق

به خواب و خوراک خود دنبال می نموده اید
همانا بدانید هر آنچه خوراک کنید همانا آن هستید
بله شما خود را وارد برنامه ء سیستمی نموده اید به نام اینجا
که در اوّلین ملاقات ها و بر خوردها خود را
مریض و بیمار و ضعیف و افلیج و ناتوان معرفی کردید

زیرا یکی از شرایط قبولی در این برنامه
کمبود و معلولیت برای برتری یافتن میبوده است
و شما آن را براحتی پذیرفتید
چون میخواستید لذت خدمت را در چهار چوب
و ساختار دنیای صوری لمس کرده و به آن غلبه کنید

در حالی که مغلوب گشتید چون خود را بیش از اینها می پنداشتید
خودی را که در تماس با پدیده ها گُم میشد
و برای پیدا کردن در هر کوی و کوچه و کوره راه و بن بست
و بیراه ای نام و نشان و اسم و نسب و علامت میگذاشت
و به خود میگفتید که برای خدمت آمده اید نه برای فسق و فجور

و مأموریت خود را بالاتر از خطر میگماشتید برای نجات زندگی ها
بله شما خود را وآ داده اید
و اینگونه به صرفه خواهد بود
چون در میدان تکرار مکررات خواهید ماند
برای از یاد بردن اینکه شما عهد و پیمانی را بسته بودید

و در این سرزمین خیال و فکر
دست بدست ابلیس شیطان لعنت الله دادید
و هر آنچه با ارزش میبود به باد فنا و نیستی روآ کردید
و با واژگون نمودن ارزش و بها خود خویش را
محکوم به توغ اسارت و یوغ بردگی مبحوس داشتید

کشتن و کشته شدن برای شما همچون خوابیست
پس از خوراک که به آن اعتیاد یافتید
شما بدرستی میدانستید
که در کدامین سر زمین پا نهاده اید زیرا مدعی بودید
و ادعای متکبرانه و خود دماغی شما

باعث باز مردگی یک آ یکتان گشته
و حتی در این روند پا فشاری میکنید
و استقامت میجوئید و درماندن را خواهانید
و بدانید آنچه را که هر یکی از شما اینگونه خواهید اینگونه نیز می توانید
و در همین کتمان عهد است

که شما تأیید مینمائید که همان کسی خواهید بود که میخواهید باشید
و این را بدانید که هیچ کدامتان نمیتواند اعمال و کردارش را نفی کند
زیرا شما خود را خلق نموده اید و همین کسی هستید که هستید
آری خیلی وقت است که با اظطراب و نگرانی پلکهایتان را بروی هم میگذارید
چون ابتلاء به این ویروس خواب را به دگرگونگی مبدل نموده

که در مصرف داروهای خواب آور و شیوهای متفرقه بیخبران را برقابت
المپیکی در سکوی طعمه انگیزه ای شدید ایجاد میکند و میکشاند
و خوراک و تغذیه را به رژیم های گوناگون نیز
با عوض نمودن ساختار مولکولی کاملاً تغییر یافته که اثر مستقیم بروی
قسمت ترسیم و تصویری در مغز و سیستم عصبی در رودهء کوچک دارد

را با ساز و دُهول تبلیغات تجارتی بصورت
رنگهای متفاوت در ذهن تماشاگران و شنوندگان تزریق مینمایند
البته ناگفته نماند که رسانه ها و مطبوعات نقش مهمی را در این توزیع و تبلیغ دارا میباشند
و حتی شما را وادار به یک انتخاب پیش ساخته و برنامه ریزی یافته میکنند
و به اینگونه از شما سوألاتی کلیدی خواهند پرسید که

آیا شما تصمیم گرفتید؟
و شما دیگر نمیتوانید اینگونه ادامه دهید
چون مدت زیادی است که هیچ تحول و تغییری رُخ نداده
پس میبایست انتخاب کنید و تصمیم بگیرید
زیرا قبلًا صحبت کرده ایم چون در حقوق و قانون به ثبت رسیده

و در دانشگاه ها نیز بطور آکادمیک تدریس میشود
و هنر مندان طرفدار چنین تغییراتی هستند
و تکنولوژی هم حرفی غیر از این نمی زند
خلاصه که شهر شهر فرنگ است و از همه رنگ
یکی را مجرم میکنند و دیگری را قاضی

و معرکه ای نیز بپا میشود که نگو و نپرس
چون عدهء بیشماری در این قضایا به یکدیگر نان غرض میدهند
و بجای آژانس های توریستی جهانگردی
آژانس های تخریب روح و ارهء روان تروریستی بین المللی
مثل نقل و نبات بخورد مردم بینوا میدهند و آنها نیز این را مهم میگمارند

و چنانچه اعتراضی از جانب گروهی و حتی فردی رُخ دهد اعلام میدارند
بصورت سمعی و بصری که این خود شما بودید که به این طرف آمدید
و داوطلبانه بودید برای انتخاب و آماده بودید برای اجراء قوانین
حالا چرا معترض قید اید و حقوق را رعایت نمیکنید
حتماً ناخوشید و بخاطر نمیآورید که این حقوق مسلم شماست

و یا شما که در ابتداء دروغ نگفته اید
و فکر میکنید که خیلی ضعیف اید در سرتان
شما میبایست آن چیزی را که بودید به کنار بگذارید
و خودتان را بروی حقوقتان متمرکز کنید
ولی بدانید که آنها شما را از حیات که وظیفهء ایست الهی ساقط میکنند بنفع زندگی خود

و حتماً میپرسید که
آیا من نیز به این ویروس مبتلاء شده ام یا نه؟
جواب آری خواهد بود
زیرا ابتلاء شما به این بیگانه ابتلاء من هم میباشد
چون زندگی شما زندگی من نیز هست

همچنان که شما با هم زندگی میکنید من هم با شما هستم غیر از شما و خارج از شما نیستم
آدمیان در کنارهم و باهم و در میان هم و در پشت سرهم و در جلوی هم مفهوم پیدا میکنند
آری آنها با این ویروس بیگانگی شما را مسلح به
مخالفت کردن و سرکوب نمودن و تبعیض نژادی کردن و بی تفاوتی وظیفه و اطمینان نا اعتمادی میکنند
تا بتوانند با مشغول نگاهداشتن ذهن و مرکز حضور آشوب و هرج و مرج را در درون بپا بدارند

و با این روش تمام رفتارهای درونی و برونی شما را زیر نظر و کنترل خود دارند
آری آنها شما را به زندانی آزاد و مجلل به نام و نشان قصر آرزوها
با حقوق و مزایائی در خور نمُردن و باز مُردن می رانند
و این سقوط را با تبلیغات توسعه و پیشرفت معرفی میکنند
حتی برای شما امکانات کاذب آسایش و فراغت را فراحم میدارند

که مبادا شما به سیستم و مکا نیزم آن شک کنید
و بعد از همهء بکار گیری ترفندها اینها از شما سوأل میکنند آیا شما چیز دیگری میل دارید؟
و شما جواب میدهید مرسی فعلاً خیر
و از همین لحظه شما فعلیت خود را در صحنهء بیگارگان شروع میکنید
و آنها شما را همانند فعلی صرف و میل میکنند

چون آنها شما را در استخدام خود در آوردند و دوران خدمت شما آغاز میگردد
لذا با بیان نمودن این جزئيات شما از خود میپرسید
که این چه جریانی ایست؟ و شما چه وظیفه ای دارید؟
وظیفهء شما این است که آنتی ویروس خود خویش را فعال نمائید
تا این جریان را خنثی کنید

که خداوند توفیق
پیروزی و فیروزی و بهروزی
و شهروزی و مهروزی را بر هر ویروسی
به شما عطاء فرماید
آمین

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique


۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

HAPPY MOTHERS DAY, گاهنامهء مادر به مادران مبارک مادر باد , JOYEUX LA FÊTE DES MÈRES

HAPPY MOTHERS DAY, گاهنامهء مادر به مادران مبارک مادر باد , JOYEUX LA FÊTE DES MÈRES

par Kourosh Garegani, samedi 7 mai 2011, 21:05
 
گیتی عشق وُدود مادر
گران قدر به دیدهء پور مادر
گر دیده ای زسرشک صور مادر
گوارای روح و روان مادر
گشایش دل و همیشه خوش آمدی مادر

گزارش همدردی و الفبای سخن مادر
گونه های پاکی و سرو تنی مادر
گویش لطف بی حدود مادر
گوهر مهر و نوازش مادر
گفتن یعنی و معنی مادر

گهوارهء بیداری و بی خوابی مادر
گزینش هستی و رستی مادر
گردش پروانهء نور مادر
گریستن دریای عمق مادر
گه گاه آرام و بی تاب مادر

گستاخ زحمت و رحمت بی پروا مادر
گردان زایش و بوی جویش مادر
گرفتار آغازعشق و پایان مشق مادر
گناه بی گناهی او مادر
گسترده پرهیز و آش خو مادر

گرامی رنگ سینه و شیر سپید مادر
گمان دل شوریده گی مادر
گوناگونی نرمی ثقیل مادر
گماشتهء مرحم خیر مادر
گمشدهء کوچک و بزرگ مادر

گور غُصهء هم و قصهء خُرم مادر
گرمی بالین بود و نبود مادر
گوش همیشه شنوا مادر
گردنده آئینهء صبور مادر
گاهنامهء مادر به تمامی مادران عالم مبارک مادر باد تا ابدالاباد

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

Leili and Majnun , لیلی و مجنون , Leili et Majnun

Leili and Majnun , لیلی و مجنون , Leili et Majnun

par Kourosh Garegani, samedi 7 mai 2011, 19:01
 
سلام به تو ای شیدا دل من
عزیزتر ز جان و مهربان دلبر من
هر جا باشی خوش بجا باشی

نازنین
ز خودت مواظب
و هوشیار باشی

ای فرشتهء دل داد من
دلم به دلت
تونل زده دل صاف من

اینجا مثل هر جای نا کجا
هوا فوق العاده بهاری بهاری شده
و جای تو خیلی مخمل خال خالی شده

البته دلم برات یک پر زره شده
خوب دیگه تونل ام عسل کندووان شده
تو چطوری؟ چه میکنی ؟ و کجاها رفتی ؟ نبینم غصه بخوری

ای به ز شراب شیوای جان
راستی تویه این فصل عشق
الان همایش گاه کتاب دلربائی هست

حتماً دل بدریا بزن و یک سر برو و دو سر بیا
و در رابطه با قصه های عُشاق تحقیق کن و ببین که .....
خوب دیگه در حال باش و مابقی اش را بی خیال باش

میبوسمت و صفاتو عشق است
به یاد همیشه عطر نفست
غریب قربا شُکور

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The ESPACE KISS , فضای بوسه , L'ESPACE DE BAISER

The ESPACE KISS , فضای بوسه , L'ESPACE DE BAISER

par Kourosh Garegani, samedi 7 mai 2011, 14:14
 
در این کوی کسی میگذرد
فوج نگاه اش بروی مردمک خیسی میگذرد
طنین قدمهای آرام اش بروی سنگ فرشهای کوه بی احساسان چیزی می گذارد
زین وادی همه کسان و کس کسان از کسی تا کسی میگذرد
حرکت پیکر اش در این محیط فضا را به شکاف میگذرد
نسیم شکایت را به حکایت باز پیدایی میگذرد
صرصر تند باد جانان جانم برای تو میگذرد
بوسهء عشق ام بر لبانت از وجودم میگذرد

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

A Wink , یک چشمک , Un Clin D'œil

A Wink , یک چشمک , Un Clin D'œil

par Kourosh Garegani, vendredi 6 mai 2011, 03:22
 
یک جائی آنجائی هست
که یکی را می ستایم

یک جائی آنجائی هست
که قلبم را ربائیده

یک جائی آنجائی هست
که مرا در آغوشش میگیرد

یک جائی آنجائی هست
که هوش و حواسم را مشغول نموده

یک جائی آنجائی هست
که در دورترین نقطهء جایش
او به من و او به همه و همه به او و همه به هم نزدیک اند

و کسی از کسی و جیزی از چیز دیگر دور نیست و فرار نمیکند
چون به آرامی برقرای گرفته و در خوشبختی پایکوبی میباشد

و در سعادت سلام سلطنت میراند
بر خودش و احساساتش و اندیشه های عمیق زندگیش
و همه همدیگر را دوست میدارند

و این دوست دارم
نه مسافت و نه فاصله و نه فرع و نه پیچ و نه دست انداز می شناسد
بلکه احساسیست که بیانش را با یک پلک زدن عنوان میکند

یا مهتر بگویم با یک چشمک زدن
بیایید به هم و همه با تبسم و خنده چشمک بزنیم
انسان انس خداست پس اینسان بسان انسان باشیم

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

THE VICTORY , پیروزی , LE VICTOIRE

THE VICTORY , پیروزی , LE VICTOIRE

par Kourosh Garegani, vendredi 6 mai 2011, 02:13
 
پیروزی از آن کسیست
که انتظار را پذیرا باشد و لمس کند

و در انتظار پنج چیزست
که پذیرایی و لمس را شکوفا میبخشد

اول خرد که عقل علیست
دوم گفتار که قل اعلی نبیست
سوم شنیدن که گوشدار ولیست
چهارم انجام دادن که مظهر والیست
پنجم عشق بردن و عشق رساندن که جوهر عالیست

پس هر که دانش و علم و عقل و عشق و آدمی خواهد محضر حضور درگاه اولیست
چون همنشینی با اولی یا همه بودن و همه چیز بودن با سر کلی یاست
به همه اخوان و همشیره گان خوش آمد میگویم

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

Joyful birthday , تولدت مبارک , Joyeuse anniversaire

Joyful birthday , تولدت مبارک , Joyeuse anniversaire

par Kourosh Garegani, mercredi 4 mai 2011, 02:04

موژه گان را به دیده مولود ساختی ای پروردگار 
متولدان را نیست جز خوشبختکار
تنها تو خود دانی اسرار مبارک باد آشکار
مبارک باد این میمنت کردگار
تولدت مبارک
ای جانان جان دوست پردیسکار

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

The FRUIT OF LOVE , میوهء عشق , Le FRUIT DE L'AMOUR

The FRUIT OF LOVE , میوهء عشق , Le FRUIT DE L'AMOUR

par Kourosh Garegani, mercredi 4 mai 2011, 00:48
 
گریه مکن ای دل داده که اُمید خندهء
واقعی درکوچه های غم
و پیچ های غربت وزیدن نموده
و نغمهء دل انگیز عشق را گوشوارهء بینی نفسها شمرده زیرا

عشق به رنگ پوست نیست
عشق به سن و سال نیست
عشق به پول و منال نیست

عشق به پارتی و سفارش نیست
عشق به پُست و مقام نیست
عشق به کس و کار نیست

عشق به فک و فامیل نیست
عشق به دیپلم و تکنیک نیست
عشق به فکر و غرور نیست

عشق به تحصیلات عالیه نیست
عشق به دفتر و دستک نیست
عشق به عادت و فرهنگ نیست

عشق به مذهب و حزب نیست
عشق به غیبت و شایعه نیست
عشق به گمان و خیال نیست

عشق به پیری و جوانی نیست
عشق به داری و نداری نیست
عشق به کوچکی و بزرگی نیست

عشق به اجبار و زور نیست
عشق خشکی عاطفه نیست
عشق سرسختی و لج بازی نیست

عشق توبیخ و تنبیه نیست
عشق حد و مرز نیست
عشق شکوه و شک نیست

عشق باران اشکان ذوق
و هن هن  شوق یاری بودن است
که حتی در غیبت یار خود را ندیدن است

و طفلان شیرینی را در راه دارد
که میبایست خود خویش را مهیا نمود
برای پذیرش میوهء عشق

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

JUST GOD ,خودآ خدا , JUST DIEU

JUST GOD ,خودآ خدا , JUST DIEU

par Kourosh Garegani, mercredi 4 mai 2011, 00:17
 
خدا را شکرکه خدا خداست
خدا را شکرکه انسان انس خداست

خدا را شکرکه آدم دم خداست
خدا را شکرکه مرد مراد خداست

خدا را شکرکه زن زندگی خداست
خدا را شکرکه بشیر بشارت خداست

خدا را شکرکه خواست خواست خداست
خدا را شکرکه اراده اراده خداست

خدا را شکرکه مهربان مهربانترین خداست
خدا را شکرکه بخشنده بخشایشگر خداست

خدا را شکرکه مدد الامداد خداست
خدا را شکرکه تو به تو خداست

خدا را شکرکه رب الارباب خداست
خدا را شکرکه نورالانوار خداست

خدا را شکرکه طبع طبیعت خداست
خدا را شکرکه دوست ستود خداست

خدا را شکرکه ترس ستر خداست
خدا را شکرکه مسیح مسح انی خداست

خدا را شکرکه مهدی مهد انی خداست
خدا را شکرکه همه همگان خداست

خدا را شکرکه مهم آن مهمان خداست
خدا را شکرکه مسلم آن مسلمان خداست

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

The Bird LOVE , مرغ خوش الحان عشق , L'Oiseau D'AMOUR

The Bird LOVE , مرغ خوش الحان عشق , L'Oiseau D'AMOUR

par Kourosh Garegani, dimanche 1 mai 2011, 01:10
 
در پرتو عشق و ابراز محبت
نه اصرای هست و نه توجیحی و نه تمنائی
تنها دوستت دارم و با دلدار تنفس کردن هست

که طپش و لرزش زندگی را میدمد
و در آن جز توسل و توفیق چیز دیگری نیست
و این پیک و کلماتش محتوی حال روز و احوالت شبیست

که جوانیست و نیروی قادر به قدر عشق
در روی یاروئی با کائبنات هستی که دریای زندگیست
و اقیانوس کشش محبوبان و مجذوبان و خاکساران

و قادران و پاکباختگان درگاه حضرت ودود خطاب به بیگانگان و بیگارگان
که از این احساس لطیف و بیان تولا عاجزند
زیرا این دوستی لیاقت میخواهد

و باشد که به این وقت و ساعت عزیز
قدرت شگفت انگیز دوستت دارم را بتوانی
بخوانی چون حضرت ودود بخواهد

و خواندن توانی کرد به عشق چون با او باشی
تا با عشق نواختن دل را بیاموزی و دلداری نمائی
و همچون مرغ خوش الحان در سینهء آسمان دل ها پر کشیدن را به او زندگی کنی

کوچک شما سفیر کلام سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique