۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

19 , 19 , ۱۹


کلمات قاصرند و نسبی و آن مطلق است که به رقم آید

کوچک شما سفیر
 کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی
بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique
par Kourosh Garegani, jeudi 30 décembre 2010, 14:28
نوزده راه برای اینکه بدانید با موضوع و یا سوژه  کجائید
  
اول: سلام

دوم : هدف از این حرکت >>بینندست<<

سوم : خواندن تیتر مطلب

چهارم : فکر کردن

پنجم : نگاه کردن


ششم : فهمیدن مطلب نوشته شده یا موضوع

هفتم : دانستن اینکه بین تماشاکردن و دیدن و نظر کردن و ببین یا رویت و نگاه کردن ،فرد چگونه میباشد

هشتم : واکنش فرد پس از رویداد

نهم : دانستن اینکه گذاردن تاریخ در پشت سر یعنی گذشته

دهم : دانستن اینکه تاریخ در آینده وجود خارجی ندارد
<<البته  با توجه به نقطه ای یا جایی که شما قرار گرفته اید>>   


یازدهم : خوب و دوباره مطلب را خواندن

دوازدهم : دقت کامل در فُرمول کردن پرسش برای سوال.

سیزدهم : دانستن اینکه سوءآل ، پرسنده را از پاسخ و جواب اصلی به بیراهه کشیده و دور میکند

چهاردهم : دانستن با پیمودن راه دو چیز کاملاً متفاوتی میباشند

پانزدهم : قابلیت تفکیک نمودن بین ۱)بدترین ۲)خوبترین ۳)بهترین ۴)ممتازترین ۵)اعلاترین


شانزدهم : تجربه کردن سنجشها و ارزشها و مقام  و رتبه  و وزن

هفدهم : نشان دادن رویدادها بدون حذف و توبیخ به درستی و براستی

هجدهم : اعلاترین  میزان بخشایندگیست

نوزدهم : والاترین عمل به انجام و ادامه دادن بها به مهربان بودن و مهربانترین است


حال دوست گرامی پس از سلسله مراتب ذکر شده شما خود را در کدامین ایستگاه می پندارید؟

البته متذکر میگردم که رقم از حرف پیشتر است
 
پس لطفاًخواهش میکنم حمل بر گستاخی یا بی احترامی نباشد 
و باز مروری در این سیر خود بکنید 
باشد که جواب را در سوال بیابید وچنانچه نیافتید آن وقت خد مت محترمتان عرض خواهم کرد


کوچک شما سفیر  کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر