۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

THe Message of Ambassador , Le Message De L'Amabassadeur , پیام یک سفیر

THe Message from Ambassador , Le Message De L'Amabassadeur , پیام یک سفیر

par Kourosh Garegani, vendredi 31 décembre 2010, 21:56

سلام
    
سلامی رنگین کمان

به خوش عطری بوستان حضورتان

بمانند یاس و نرگس و داودی و شقایق و گل سرخ محمدی
 
در خیمه و خانه و کاشانه و کاخ و قصر زندگی زیباست
 

برخی در زندگی ، <<زند >> گی میکنند

آن ضربه پشت ضربه است که هر چیزی   رابه قیمتی      

میخواهند به کره و روغن تبدیل بکنند

برخی در زندگی ، زند<< گی >> میکنند

آن کف روغن شدهء کره ای میباشد
که بسیار مغذی و طبی است

برخی در زندگی ، به << زیبایی >> زندگی میکنند

آن آسایش و راحتی ایست که در اطراف خود ایجاد میکنند

برخی در زندگی ، << زندگی >> را زیبا میکنند

آن محیطی ایست که خود و اطرافیان
خود را به توافق سازگار میکنند

  
برخی در زندگی ، << زنده >> زیبا زندگی میکنند

آن فرق و جمع ایست که در محیط 
خویش برای باز گشایی زندگی

دیگران به بهبودی و ترمیم و شکوفایی 
و ترویج فهم آرامش و ثبات  در

اقشار و طبقات مختلف جامعه از هیچگونه تلاش 
و کوششی دریغ نخواهند ورزید

  
دوستان بیایید اذهان خویش و خود و سرخود 
و نیم خود و نخود مان را دعوت کنیم

به کاهش سریع السیر شتاب تا بتوانیم
فرصت سکوت و نگاه کردن را بیابیم

تا باعث دُور گرائی و دور نمایی شما 
و ما و آنها و ایشان و من و تو نباشیم

  
نسبت به :

 ۱) سوژه

که حامل همگیمان میباشد

 ۲) مطلب

که متن زندگیمان میباشد

 ۳) درک

که رویدادهای تاریخیمان میباشد

 ۴)نگاه

که انعکاس و بازتاب آیینهء تنهائی مان میباشد

 ۵) پذیرش

که همگان مسافران کشتی زندگی 
هستیم به مقصد لایتناهی

و برای غرق نشدن و نجات با هم بودن 
و کنارهم بودن مشق زیستن است

و برای گذر ازمسیرهای سخت 
و دشوار دراقیانوس های

 ۱) پوچی ۲) خشم ۳) بی خبری ۴) آرزوها ۵) و افکار  

  
که مهمترین بخش و امر قضیه
حاکی میشود یعنی امداد رسانی  

و کمک و یاری کردن به یکدیگر
در تندبادها و طوفانها و گردابها

و خلاصی یافتن از حیوانات عظیم الجثه ای که
با گزیدنشان و بلعیدنشان نیش های چون

حرص ولع
حسادت
 یأس
و نامیدی 
را در پیکر و تن و جسم و بدن مان

فرو میگذارند و وجودمان را تبدیل به کلوخ
و سنگ پاره های میکنند که باعث سنگینی و غرق

کشتی زندگی وخودمان نیز میگردد
و در اعماق این اقیانوس تاریک ظلمات به اسارات و بردگی

برای یک اکوسیستم کاذبی که اوهامی
بیش نیست زنجیر وار درگیر خواهیم بود تا........ 


 دوستان مُروت و دشمنان مُدارا
ایستگاه خویش را مشخص نمایید  

حتماً میدانید و چنانچه نمیدانید
بدانید که این سنگها و کلوخها نیستند

که ارزشهای بسان آنسان
انسان اُنس آن را تأیین میکنند

خواستن و دانستن و توانستن
و زیستن و گرویستن شما

به عمل و رفتار و حُرمت 
و ایمان و مهرشما بستگی دارد 

  
یاران ، دوستان و دشمنان من
قافلهء بشر بارهای شر خود  

به پشت حیوان شرارت انداخته
و با سرعت به سوی نابودی روان است

ایستگاه خویش را معین کنید ای آدمها 
و ای زنان و ای مردان و ای ملت مردمان

و  ای  وارستگان ، به خسته گان و 
زبان بسته گان کمک کنید این پیام

را گوش به گوش و سینه به سینه 
و خط به خط و مو به مو به یکدیگر انتقال دهید

طبیعت ، بشر و تواقنامه هایش را همچون
چهار فصل به سوی بانک تغیرات و تبدیلات هول میدهد

و این ایفای نقش را طبیعت به خوبی در 
بشرنامه های نابودی برای بشر به شر کنسرت میکند


بیایید بیایید فوج فوج بیایید و از 
اعماق سکون ذهن خود به حرکت آیید  

و انتخاب کنید یعنی در این شک نکنید
که گذشتگان آمدند و چه شد آری آنها آمدند که ما باشیم

ولی اشتباه آنان را ما نمی بایست تکرار کنیم 
و بهتر از آنها بایست مقام و منزلت خویش را شایسته بداریم

و بدانیم که آن تکه پاره سنگها زمانی بها دارند
که جنگ و خون ریزی و غارت و چپاول و گرسنگی نباشد

پدرم همیشه میگفت که آدم و انسان مُروارید
را به دهان خوکان و کفتاران شغال صفت نمی اندازد  


تا آنکه درهر کُنجی چراغی
فیتیله سوز یا شمعی سوسو بنا نکنند  

که تا گُمشدگان و تشنه گان و گرسنه گان 
و خسته گان و زبان بسته گان را به آرامشند

آری همسواران و همقطاران نقطه تکیه گاهی
که در آن بوی خوش لطف نیست ، نیست میگردد

بیایید بیایید فوج فوج بیایید و این نقش را به
هنر پیشه های اصلی این بشر نامه نابودی وا گذارید

و شما و ما و آنها و من و تو بنده گان
شاهنامهء وجود یزدان پاک الهی باشیم

  
که گُل وجودش خداست به لطافت
که گُل وجودش خداست به شنوائی


که گُل وجودش خداست به بینا ئی
که گُل وجودش خاتم رسول خداست
به ضربان قلب ستایش

که گُل وجودش اهل بیت خداست
به پاکی  اُرگان و اعضاء
و اندام و تن و پیکر قائم  


دوستان و دشمنان و یاران 
و همسواران و همقطاران من 

 تندیس ها و بناها گویای
نیستان میباشند در حالی که 

 بنده و شما و همگی ما
 که خویش را هست میپنداریم

  
میبایست بتوانیم از لحظاتی که در 
زنده گیمان به زیبائی می آفرینیم

به نحو احسنت بهره مند و هدفمند شویم
و به تمام این تواریخ پیدا شده و یا نهان

که فقط به فقط یک پیامد دارند که همچون
مائی به نابودی و نیستی دچار نگردید 

 و تا آنکه هستید مهربان زندگی
 کنید با هم و کنارهم 


 و بدانید که والاتر 
از درستی و راستی

بخشایندگی و مهربانیست و به
همین دلیل و استدلال و برهان

که سر آغاز نام پروردگار ای 
بخشایشگر و مهربانترین است

  
یکدیگررا دوست بدارید به نیکی یکی یکی
درعمل و رفتار و حُرمت و ایمان و مهر

زیرا نیستی نیست ایست
و حیات هستی هست اهست

آمین که خداوند یار و یاور
یک آ یک و تک آ تک شما باشد


 کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgiqueهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر