۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

The Human Right , Le Droit d'Homme , حقوق بشر

Kourosh Garegani, samedi 11 décembre 2010, 13:26...........
                هم
                         اکنون
                                    پایان

اوّل )  هستهء خانواده که

۱) زن سالاری
 ۲) مرد سالاری
 ۳) فرزند سالاری
 ۴) ظاهر سالاری
 ۵) بیگانه سالاری

دوّم ) زهر زیستی  که

۱) آلودگی ذهن
 ۲) آلودگی پندار
 ۳) آلودگی کردار
 ۴) آلودگی گفتار
 ۵) آلودگی محیط زیست

سوّم ) ترویج و تقلید زیان کاری که

۱) عُصیان
 ۲) دزدی
 ۳) غارت
 ۴) تغلوب
 ۵) فحشا

چهارّم ) اسارت و بردگی که

۱) تولید اصراف
 ۲) توسعه اختیارات
 ۳) اختلال هویت
 ۴) ازدیاد بیرویهء ترس آوری
 ۵) جنون معالجهء بیماریها کاذب

پنجُم ) تسلط و استعثمار که
۱) زور نظامی
 ۲) قدرت سیاسی
 ۳) مذاهب کاذب
 ۴) سود جویان اقتصادی
 ۵) فشارهای داخلی و خارجی مُهرهای بیگانه
                                                                                          
                                                                                                     به شر  

وق، حقوق است مثل حبس  کشیدن یعنی قفس کردن که نهی ایست صنعی
و ناهنجار و خراشان جیغ سوهان می کشد و حرف نارفت میزند .

وق، بشر ، تقلید اوست
  بشر  برای بردگیست…..
و ناراستی  بشر جهنم نیاز و آز ست.

و معنی :

اوّل :
۱) کبر ۲) منی ۳) عجب ۴) اهریمنی ۵) حسادت
دوّم :
۶) بخا لت ۷) غیبت ۸) تهمت ۹) خشم ۱۰) شهوت

۱۱) غیظ ۱۲) غضب ۱۳) فتنه ۱۴) فساد ۱۵) زرق
۱۶) طامات ۱۷) حیله ۱۸) تزویر ۱۹) دروغ ۲۰) غداری
۲۱) فسق ۲۱) فجور ۲۲) لغو گوی ۲۳) تبه کاری ۲۴) گمان بد ۲۵) عقیم کاری

وسوء ثمرهء آن  چیزی جز:

‫۱) خیانت ۲) خباثت ۳) خفت و  خواری۴ ) خسا ست  ۵) خرابی
 سستی و کاستی و نیستی نیست.


حال ؟؟ ؟؟؟
شما ؟؟ ؟؟؟
  بگوئید ؟؟ ؟؟؟
حقوق ؟؟ ؟؟؟
کدام ؟؟ ؟؟؟
 است ؟؟ ؟؟؟

کوروُش گ
‫بلژیک ٪ بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر