۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

آنسان , In that way , cela

Kourosh Garegani, samedi 4 décembre 2010, 12:44

ذوالمنم یا هو من ام 

که سرشت را به خرد و آگاهی و شناخت میدرخشانم
و بیداری را به متعالیترین و اعلاترین خجسته می نمایانم

و محبوبیت را بعشق و اشتیاق و علاقه میتابانم  
و آمیزش ظاهر و باطن را به بالاترین و والاترین ویژه گی رقم میزنم


آدابتان میداند من چه هستم
رُسومتان میداند من که هستم

فرهنگ شما میداند من کجا هستم
پیر سالخورده میداند که من کدامینم


من یکایک شما را به آغوش یگانگی خویش بی خویشیم میکشم  
و به لحظاتی که از بدی به خوبی

و از زشتی به زیبائی و از عیبی به پاکی و از ایرادی به بهبودی
و از کنایه به همدردی و از تمسخر به تشویق تجربه میکیند و میگذرید
را به مقام قائم جامع صبور صابر صاحب میرسانم

من آنم که جوان و نوجوان بدوران رسیده را به حرکت رشادتوارنه  
و حفظ وراثت باقی مانده سوق و هدایت میکنم

که آبرو و حیثیت و شرافت کبیر ملی
ملت خاکی و افلاکی را به نام نامی و نامدار و نام آور جاودانه نام، جان کنم


من آنم که تولد را به هر لحظه و هر لحظه را به لحظه ای دیگر و هر دگری را  
به ثانیه و هر ثانیه را به دقیقه و هر دقیقه را به ساعت و هر ساعتی را به روز

و هر روزی را به شب تاریک میگردانم که تک تک و یکایکتان به آرامش جان 
صلح رویائی را پند صالح کنید


من آنم که مرگ را بر گرو نهادن مُوری دم آویختم  
که گویای فریاد ای نگار جانش میباشم

و حمد و ستایش یک یگانم و جان جانانم را به اوج پیروزی
و شادی و اُمید و تندرستی و دوستی و راستی و شایستگی
و خوشبختی و رستگاری در عمل میرسانم

و تلاش و کوشش و عزم راسخ را به جذم دلیل و برهان و استدلال پرورانیدم  
تا دانهء مرزهای آشنائی را به ساختار روزنه ها و شکاف ها و کلید درهای بسته
و دستگیرهء پنجره های بهم بسته را باز و به شکوفائی مجذوب نزد یک سازم

کوروُش گ
بلژیک / بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر