۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

The Human Duty, Le Devoir d'homme , وظیفه انسان

Kourosh Garegani, samedi 11 décembre 2010, 12:08

                                                          …….… 
                                                   هم
                                      اکنون   
                               آغاز  

۱)
تعلیم و تربیت << خانواده >>  

 ۲)
تدریس و تکلیف << محیط >>  

 ۳)
آموزش و پرورش << اسلوب کادری >>  

۴)
تصویر و تمرین و تکرار و تمرکز و ترسیم << خود یابی >>

۵)
یادگیری و یاد ورزی << خویش نابی >>
                                                                                                                         
 وظیفه انسان…..…..

حق ، وظیفه میباشد بسان دم و باز دم یعنی انجام نَفس  که امریست طبیعی
که براستی منظم و مرتب می رود و باز می آید…….

حق، انسان، وظیفهء اوست
 انسان بدرستی ورای تعالیست ……..


یعنی :

اوّل :
۱) مهر ۲) مُحبت ۳) عشق ۴) مُود ت ۵) مُروت


دوّم :
۶) فُتوت ۷) حَمیت ۸) سخاوت ۹) شجاعت۱۰) جُود

سوّم :
۱۱) ایثار ۱۲) بذل ۱۳) بخشش ۱۴) عبادت ۱۵) اطاعت

چهارّم :
۱۶) صدق ۱۷) صفا ۱۸) تسلیم ۱۹) رضا ۲۰) کرم

پنجُم :
۲۱) وفا ۲۱) شفقت ۲۲) خدمت ۲۳) ذکر۲۴) فکر ۲۵) تعظیم کرام

 و میوهء نوه و نتیجهء آن :

۱) حمد و ۲) ستایش و ۳) صلح و ۴) آسا یش و ۵) خوشبختی  خواهد بود و می بود و بُود هست .
  
حال؟ ؟ ؟؟؟
 شما؟ ؟ ؟؟؟
 بگوئید؟ ؟ ؟؟؟
 وظیفهء؟ ؟ ؟؟؟
 انسان؟ ؟ ؟؟؟
 کدام؟ ؟ ؟؟؟
 است؟ ؟ ؟؟؟

کوروُش گ
بلژیک ٪ بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر