۱۳۸۹ آذر ۲۱, یکشنبه

The Exhibition Human, L'Eposition D'Homme , انسان آثار

par Kourosh Garegani, dimanche 12 décembre 2010, 11:30
 
انسان  آثار  
  
لای به لای  
 خشک و تر و طراوت و تازه گی و جوانی وجودعشق
  
نای به نای 
زیر و بم و لطیف و کوتاه و بلند صوت ندا
   

موی به موی 
سلول و اُرگان و اعضا و اندام و پیکر بی نظیر و بی مثل فاعل روح 

سری به سری
کُنجد  هسته  و جو دانه  و قطره باران 
و بحر دریا  و کیهان گیتی خادم صفات بی وصف

کی به کی
همه همگانی رحم و رفق

بذل و بخشش ، تلاش و سخاوت ، حلم و رأفت
مهر و وفای خداوندهستی ساقی

باقی فارغ و مرگ  
بود و نبود
فرق و جمع
روکوع و سجود
دائم و قائم

حُب ودوُد و شفیق شافع  
خداوندگار ذات پاک ذوالجلال

که نه در اسم و نه در رسم
که نه در لفظ و نه در قلم
که نه در سخن و نه در بیان
که نه در ملک و نه در شهود
 
نگنجد بلکه در آنسان انسان بسان اُنس آن


  کوروُش گ
بلژیک ٪ بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر